کتاب عهد عتیق

عهد جدید

اَفِسسیان 5:3 هزارۀ نو (NMV)

مباد که در میان شما از بی‌عفتی یا هر گونه ناپاکی یا شهوت‌پرستی حتی سخن به میان آید، زیرا اینها شایستۀ مقدسین نیست.

خوانده شده فصل کامل اَفِسسیان 5

نمایش آیه اَفِسسیان 5:3 زمینه