کتاب عهد عتیق

عهد جدید

اَفِسسیان 5:23 هزارۀ نو (NMV)

زیرا شوهرْ سَرِ زن است، چنانکه مسیح نیز سَرِ کلیسا، بدن خویش، و نجات‌دهندۀ آن است.

خوانده شده فصل کامل اَفِسسیان 5

نمایش آیه اَفِسسیان 5:23 زمینه