کتاب عهد عتیق

عهد جدید

اَفِسسیان 4:2 هزارۀ نو (NMV)

در کمال فروتنی و ملایمت؛ و با بردباری و محبت یکدیگر را تحمل کنید.

خوانده شده فصل کامل اَفِسسیان 4

نمایش آیه اَفِسسیان 4:2 زمینه