کتاب عهد عتیق

عهد جدید

اَفِسسیان 3:15 هزارۀ نو (NMV)

هر خانواده‌ای در آسمان و بر زمین، از او نام می‌گیرد،

خوانده شده فصل کامل اَفِسسیان 3

نمایش آیه اَفِسسیان 3:15 زمینه