کتاب عهد عتیق

عهد جدید

اَفِسسیان 2:4 هزارۀ نو (NMV)

امّا خدایی که در رحمانیت دولتمند است، به‌خاطر محبت عظیم خود به ما،

خوانده شده فصل کامل اَفِسسیان 2

نمایش آیه اَفِسسیان 2:4 زمینه