کتاب عهد عتیق

عهد جدید

اعمال 8:38 هزارۀ نو (NMV)

پس خواجه‌سرا دستور داد ارابه را نگاه دارند، و فیلیپُس و خواجه‌سرا، هر دو به آب درآمدند و فیلیپُس او را تعمید داد.

خوانده شده فصل کامل اعمال 8

نمایش آیه اعمال 8:38 زمینه