کتاب عهد عتیق

عهد جدید

اعمال 7:24 هزارۀ نو (NMV)

وقتی دید مردی مصری به یکی از آنان ظلم می‌کند، به حمایتش برخاست و با کشتن آن مصری، دادِ آن مظلوم را ستانْد.

خوانده شده فصل کامل اعمال 7

نمایش آیه اعمال 7:24 زمینه