کتاب عهد عتیق

عهد جدید

اعمال 4:19 هزارۀ نو (NMV)

امّا پطرس و یوحنا پاسخ دادند: «شما خود داوری کنید، کدام در نظر خدا درست است، اطاعت از شما یا اطاعت از خدا؟

خوانده شده فصل کامل اعمال 4

نمایش آیه اعمال 4:19 زمینه