کتاب عهد عتیق

عهد جدید

اعمال 25:21 هزارۀ نو (NMV)

چون پولس از قیصر دادخواهی کرده، خواست تا صدور رأیِ او در حبس بماند، دستور دادم نگاهش بدارند، تا روزی که وی را نزد قیصر بفرستم.»

خوانده شده فصل کامل اعمال 25

نمایش آیه اعمال 25:21 زمینه