کتاب عهد عتیق

عهد جدید

اعمال 2:31 هزارۀ نو (NMV)

پس آینده را پیشاپیش دیده، دربارۀ رستاخیز مسیح گفت که جان او در هاویه وانهاده نشود و پیکرش نیز فساد نبیند.

خوانده شده فصل کامل اعمال 2

نمایش آیه اعمال 2:31 زمینه