کتاب عهد عتیق

عهد جدید

اعمال 17:1 هزارۀ نو (NMV)

پولس و سیلاس از آمْفیپولیس و آپولونیا گذشتند و به تَسالونیکی آمدند، که در آنجا یهودیان کنیسه داشتند.

خوانده شده فصل کامل اعمال 17

نمایش آیه اعمال 17:1 زمینه