کتاب عهد عتیق

عهد جدید

اعمال 13:17 هزارۀ نو (NMV)

خدای قوم اسرائیل، پدران ما را برگزید و قوم ما را در زمان غربتشان در مصر سرافراز ساخت و با قدرتی عظیم آنها را از آن سرزمین به در آورد،

خوانده شده فصل کامل اعمال 13

نمایش آیه اعمال 13:17 زمینه