کتاب عهد عتیق

عهد جدید

اعمال 11:18 هزارۀ نو (NMV)

چون این سخنان را شنیدند، خاموش شدند و خدا را ستایش کرده، گفتند: «براستی که خدا توبۀ حیات‌بخش را به غیریهودیان نیز عطا فرموده است!»

خوانده شده فصل کامل اعمال 11

نمایش آیه اعمال 11:18 زمینه