Kapituluak

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13

Itun Zaharra

Itun Berria

Nehemias 2 Navarro-Labourdin Euskara (BHNT)

1. Bada, guerthatu cen nisango hilabethean, Artacsercses erreguearen hogoigarren urthean, arnoa haren aitzinean cela; hartu nuen arnoa eta erregueri eman naroen; eta iraunguia beçala nincen haren aitzinean.

2. Eta erreguec erran çarodan: Nolaz da hire beguithartea goibel, ez hautanean eri ikusten? hori ez da ariaric gabe, bainan etzaquiat hire bihotzeco minaren berri. Eta beldur handi eta gaindizcaco batec hartu ninduen.

3. Eta erregueri erran naroen: Oi erregue, bici çaite egun eta bethi! nolaz ez da ilhun içanen ene beguithartea, mortu eguina denaz gueroz ene arbasoen hobien etcheco hiria, eta suz erreac hango atheac?

4. Eta erreguec erran çarodan: Ceren galdea duc? Othoiztu nuen ceruco Jaincoa,

5. Eta erran naroen erregueri: Baldin erregueri onsa iduritzen baçaio, eta çure cerbitzaria gogaragarri bada çure aitzinean, bidal neçaçu Judeara, ene aitaren hobico hirira, eta alchatuco dut hura.

6. Erreguec eta erreguinac, haren aldean jarria cenac, erran çarotedan: Noiz arteo iraunen du hire bidaiac, eta noiz itzulico haiz? Eta ene solasa erregueren gogaraco içatu cen, eta igorri ninduen, eta xedatu naroen ephea.

7. Eta erran naroen erregueri: Baldin erregueri onsa iduritzen baçaio, gutunac eman biatzat hibaiaz haindico aitzindariençat, iraganaraz neçaten, Judeara hel nadien arteo,

8. Eta gutun bat Asaphençat erregueren oihaneco çainarençat, çurac eman ditzadan estal ahal içan detzadan etcheco dorreco atheac, eta hirico harrasiac, eta ni sarthuco naicen etchea. Eta erreguec eman çarodan Jaincoaren escu lagungarri ene gainean cenaren arabera.

9. Eta ethorri nincen hibaiaz hunaindico eremuco aitzindarietara eta eman narozquioten erregueren gutunac. Bada, erreguec enequin igorri cituen soldado aitzindariac eta çaldizcoac.

10. Sanabalat Oronaimdarrac eta Tobias Amontar cerbitzariac aditu çuten, eta atsecabe handitan sarthu ciren, guiçon bat ethorri celacotz, Israelgo semeen ona bilhatzen çuena.

11. Jerusalemera ethorri nincen, eta han nincen hirur egun hartan;

12. Gauaz jaiqui nincen, eta guiçon guti enequin, eta nihorri ere ez naroen eçagutzerat eman Jaunac ene bihotzean cer eçarri çuen eguin neçan Jerusalemen, eta ez nuen azpico abereric, nerorrec igaiten nuena baicic.

13. Gauaz ilki nincen Haraneco athetic, eta Erainsuguearen ithurri aitzina gaindi, Gorotzeco athearen alderat hartu nuen, eta nindabilan Jerusalemeco harrasi urratuari eta hango athe suz erreei beguira.

14. Eta iragan nincen Ithurrico athera eta Erregueren ixtunera, eta etzen ene azpico aberearençat iragan lekuric.

15. Eta igan nincen gauaz erreca gaindi, eta harrasiari beguira nindabilan; eta itzuliric, ethorri nincen Haraneco athera eta sarthu nincen.

16. Bada, cargudunec etzaquiten norat eguin nuen edo cer hari nincen; Judueri ere, ez aphecei, ez handiei, ez cargudunei, ez lanetan hari ciren berceei ez naroten ordu arteo deusere aguertu.

17. Eta erran naroten: Badaquiçue cer atsecabetan garen; alabainan Jerusaleme mortu eguina da eta hemengo atheac erreac dira. Çatozte, alcha detzagun Jerusalemeco harrasiac, eta ez gaitecen laidotan içan guehiago.

18. Eta aguertu naroten nola laguncen ninduen Jaincoaren escuac, eta erreguec niri erran solasac, eta erraten daroet: Jaiqui gaiten eta loth gaiten lanari. Eta onguian hazcartu ciren hequien escuac.

19. Sanabalat Oronaimdarrac berriz, eta Tobias Amontar cerbitzariac eta Gosem Arabiarrac aditu çuten, eta trufatzen eta erdeinatzen guintuzten, eta erraten çarocuten: Cer da eguiten duçuen lan hori? Erregueren contra bihurcen othe çarete?

20. Eta nic ordainez erran naroten: Ceruco Jaincoac berac laguncen gaitu, eta gu haren cerbitzariac gare. Jaiqui gaiten eta lanari jo deçogun. Çuec aldiz, ez çathiric, ez çucenic, ez orhoitzapenic ez duçue Jerusalemen.