Kapituluak

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13

Itun Zaharra

Itun Berria

Nehemias 10 Navarro-Labourdin Euskara (BHNT)

1. Bada, sinatzaile içatu ciren Nehemias Athersatha, Haquelairen semea, eta Sedecias,

2. Saraias, Açarias, Jeremias,

3. Pheshur, Amarias, Melquias,      

4. Hatus, Sebenia, Meluc,

5. Haren, Merimuth, Obdias,

6. Daniel, Jenthon, Baruc,

7. Mosolam, Abia, Miamin,

8. Maacia, Beggai, Semeia: horiec apheçac.

9. Lebitarrac berriz: Josue Açaniasen semea, Benui Henadaden semeetaric, Cedmihel,

10. Eta hequien anaiac, Sebenia, Odaia, Celita, Phalaia, Hanan,

11. Mica, Errohob, Hasebia,

12. Çacur, Serebia, Sabania,

13. Odaia, Bani, Baninu.

14. Populuco aitzindariac: Pharos, Phahath Moab, Elam, Cethu, Bani,

15. Boni, Azgad, Bebai,

16. Adonia, Begoai, Adin,

17. Ater, Hececia, Açur,

18. Odaia, Hasum, Besai,      

19. Hareph, Anathoth, Nebai,

20. Mephias, Mosolam, Hacir,      

21. Mesiçabel, Sadoc, Jedua,

22. Pheltia, Hanan, Anaia,

23. Osee, Hanania, Hasub,

24. Alohes, Phalea, Sobec,

25. Errehum, Hasebna, Maasia,

26. Ecaia, Hanan, Anan,

27. Meluc, Haran, Baana;

28. Eta populuco gaineracoec, aphecec, lebitarrec, athalçainec, cantariec, Nathindarrec, eta lurreco jendaietaric Jaincoaren leguera aldaratu ciren guciec, hequien emazteec, hequien semeec eta hequien alabec;

29. Eta adimendua çuqueten guciec beren anaiençat ihardesten çuten; eta hequietaco lehembicicoac heldu ciren aguincera eta cin eguitera ibilico cirela Jaincoaren leguean, Jaunac Moisi Jaincoaren cerbitzariari eman içan çaroenean, beguiratuco eta betheco cituztela gure Jainco Jaunaren manamendu guciac, haren erabaquiac eta ceremoniac;

30. Eta gure alabac ez guintuela emanen lurreco jendaquiari, eta hequien alabac ez guintuela gure semeençat hartuco;

31. Halaber lurreco jendaquiaren salcecoac eta cerbitzatzeco gauça guciac, larumbatean salcera ekarcen dituztenac, ez guintuela hequien ganic hartuco larumbatean eta egun sainduetsian; jubilau utzico guinduela çazpigarren urthea, eta çorric nihorri ez guinduela galdatuco;

32. Gure gainean eguimbidea eçarrico guinduela urthean siclo baten herenaren emateco gure Jaincoaren etcheco eguitecoençat,

33. Proposicioneco oguiençat, bethico sacrificioarençat, eta larumbatetaco, hilabetheen lehen eguneco, besta-buruetaco, egun sainduetsietaco eta bekatuarençateco holocaustençat; Israelençat othoitz eguina içan dadiençat eta gure Jaincoaren etcheco behar diren guciençat.

34. Çortheac atheratu ditugu beraz egurren escainçaren gainean, aphecen, lebitarren eta populuaren artean, gure Jaincoaren etchera ekarriac içan ditecen gure aiten etcheca, mugatic mugara, urthe bateco muguetan berce urtheraino, erre ditecen gure Jainco Jaunaren aldarearen gainean, Moisen leguean iscribatua den beçala.

35. Eta aguindu dugu, Jaunaren etchera, urthetic urthera ekarrico ditugula gure lurreco lehen sorthuac eta çuhamu gucietaco fruitu gucien picainac;

36. Gure semeetaricaco eta abereetaco lehen sorthuac, leguean iscribatua den beçala, eta gure idi eta ardietaco lehen sorthuac, gure Jaincoaren etchean escainceco, gure Jaincoaren etchean cerbitzatzen diren aphecen escuetara.

37. Gure jateco eta edatecoetaco picainac, eta çuhamu gucietaco, mahasti eta olibadietacoac ere aphecei ekarrico daroeztegu gure Jaincoaren kutchara, eta gure lurreco hamarrenac lebitarrei. Lebitar berec gure lanetaco hamarrenac hartuco dituzte hiri gucietaric.

38. Eta aphez Aaronen umea lebitarrequin içanen da hamarrenetan, eta lebitarrec beren hamarrenaren hamargarrena escainico dute Jaunaren etchean kutchara, kutchateguico etchean.

39. Ecen Israelgo semeec eta Lebiren umeec kutchara ekarrico dituzte oguiaren, arnoaren eta olioaren picainac, eta han içanen dira unci sainduetsiac, apheçac, cantariac, athalçainac eta cargudunac, eta ez dugu bazterrerat utzico gure Jaincoaren etchea.