Kapituluak

  1. 1
  2. 2
  3. 3

Itun Zaharra

Itun Berria

Joelen Profecia 3 Navarro-Labourdin Euskara (BHNT)

1. Ecen hara egun hequietan eta ordu hartan, bihurraraci dituzquedanean Judaco eta Jerusalemgo gathibuac,

2. Bilduco ditut jendaia guciac, eta eramanen ditut Josafateco haranera, eta han juiamendutan sarthuco naiz ene populu eta Israelgo ene primança, jendaietan barraiatu dituztenen gainean, eta beren artean çathitu duten ene lurraren gainean.

3. Çorthea arthiqui içan dute ene populuaren gainera; liçunteguian eçarri dituzte muthicoac, eta arno truc saldu dute nescatcha, edaten haritzeco.

4. Bainan cer ikusteco da çuen eta ene artean, Tir, Sidon eta Palestindarren eremuac? Aspercunde bihurcen othe darotaçue niri? Eta ene ganic aspercera hari baçarete, ordu berean çuen buruen gainera bihurturen darotzuet ordaina.

5. Ecen eraman ditutzue ene urhe-cilharrac; eta ene gauça lehiagarrienac eta ederrenac çuen temploetara eraman ditutzue.

6. Greciarren semeei saldu ditutzue Judaco eta Jerusalemgo umeac, hequiec urrun beren eremuetaric igorcea gatic.

7. Eta nic, saldu ditutzuen toquietaric eraiquiren ditut; eta çuen buruaren gainera bihurturen dut gaizquiaren saria.

8. Eta çuen seme-alabac emanen ditut Judaco umeen escuetara, eta salduco dituzte Sabearrei, urrungo jendaia bati, ecen Jaunac erran du.

9. Hori oihu eguiçue jendaietan, sainduetsaçue guerla, alcharaz çatzue hazcarrac; hurbil eta igan beitez guerlariac oro.

10. Hautsatzue çuen goldeac ezpata eguiteco eta picotchac lancetaco. Herbalac erran beça: Hazcar naiz.

11. Jauz çaitezte eta çatozte populu guciac alde orotaric, eta bil çaitezte; Jaunac çuen hazcarrei hor joaracico diote lurra.

12. Jendaiac jaiqui eta Josafateco haranera igan beitez; ceren han jarrico bai naiz jendaia gucien juiatzen inguruan.

13. Loth ihiteguiei, onthua baita uzta; çatozte eta jauts çaitezte, bethea baita lacoa; gaindi dohaci lacoac, mukurru baita hequien gaixtaqueria.

14. Populuac, populuac, sarrasquico haranera Ceren hurbil baita Jaunaren eguna sarrasquico haranean.

15. Gobeldu dire iguzquia eta ilharguia; içarrec itsutu dute beren arguia.

16. Jaunac Siondic eguinen du orroa, eta Jerusalemetic adiaraciren du bere minçoa; eta ikaraturen dire ceru-lurrac; eta Jauna içanen da bere populuaren phesquiça eta Israelgo haurren indarra.

17. Eta jaquinen duçue ni naicela çuen Jainco Jauna, Siongo ene mendi sainduan egoten naicena; eta saindu içanen da Jerusaleme, eta arrotzac ez dire guehiago hartan gaindi iraganen.

18. Eta egun hartan guerthaturen da eztia jautsico dela mendietaric, eta esnea munhoetaric; ur biciac goanen dire Judaco lats gucietaric; eta Jaunaren etchetic ilkico da ithurri bat, eta urztaturen du Elhorrietaco erreca.

19. Eguiptoa desmasian içanen da, eta Idumea mortu hilgarri bat; ceren gaizqui erabili baitituzte Judaco umeac, eta beren lurrean ixuri baitute odol hobengabea.

20. Eta Judeac bethi gucian içanen ditu egoiliarrac eta Jerusalemec menderen mendetan.

21. Eta garbi eraguinen dut aitzinean garbitu ez nuen odola; eta Sionen egonen da Jauna.