Kapituluak

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. 38
 39. 39
 40. 40
 41. 41
 42. 42
 43. 43
 44. 44
 45. 45
 46. 46
 47. 47
 48. 48
 49. 49
 50. 50
 51. 51
 52. 52

Itun Zaharra

Itun Berria

Jeremiasen Profecia 42 Navarro-Labourdin Euskara (BHNT)

1. Eta soldado aitzindari guciac, eta Johanan Careeren semea, eta Jeçonias, Osaiasen semea, eta gaineraco jende xehea, ttipi-handiac, hurbildu ciren,

2. Eta erran cioten Jeremias profetari: Gure othoitza çure aitzinera eror bedi: çure Jainco Jaunari guretzat othoitz eguioçu, ondar hauquiençat guciençat; ecen hainitzetaric guti gare guelditu, çure beguiec ikusten gaituzten beçala;

3. Çure Jainco Jaunac eçagutaraz diaçagun cer bidez ibili behar garen, eta cer eguin behar dugun.

4. Aldiz, Jeremias profetac ihardetsi cioten: Aditu dut; huna non çuen Jainco Jaunari othoitz eguiten diodan çuen erranaren arabera; edocein gauça ihardets diaçadan, erranen darotzuet, eta ez darotzuet deusere gordeco.

5. Eta Jeremiasi erran cioten: Gure artean Jauna içan bedi eguiaren eta cintasunaren lekuco, çure Jainco Jaunac çure arartecoz igorrico darocun nolanahico hitzaren arabera ez badugu eguiten.

6. Içan dadien ona, içan dadien tcharra, ethordun içanen gare igorcen çaitugun gure Jainco Jaunaren hitzari; ongui hel daquigun, gure Jainco Jaunaren hitza ençunic.

7. Bada, hamar egun bethe cirenean, Jaunaren hitza ilki citzaioen Jeremiasi.

8. Eta Jeremiasec deithu cituen Johanan, Careeren semea, eta harequin ciren soldado aitzindariac, eta ttipi eta handi, populu gucia.

9. Eta erran çaroeten: Hau dio Israelgo Jainco Jaunac, ceinaren gana igorri bainauçu, haren oinetan çuen othoitzen eçarcera:

10. Baldin soseguz guelditzen baçarete lur huntan, alchaturen çaituztet, eta ez eragotzico; landaturen çaituztet, eta ez errotic atheraco; ecen jadanic eguin darotzuedan gaizquiaz jabaldua naiz.

11. Ez içan beldur çuec ikaran eçarcen çaituzten Babilonaco erregueren beguithartearençat; ez içan haren lotsa, dio Jaunac; ceren çuequin bainaiz, çuen salbatzeco; eta haren escuetaric atheratuco çaituztet.

12. Ene urricalmendua ixurico dut çuen gainera; urricalduco natzaitzue, eta lur huntan egonaracico çaituztet.

13. Erran balin bacineçate ordean: Ez gure lur huntan egonen, ez dugu ençunen gure Jainco Jaunaren hitza,

14. Dioçuelaric: Ez holacoric, bainan Eguiptoco lurrera eguinen dugu; han ez dugu guerlaric ikusico, ez turuta durrundarric adituco, ez-eta goseteric jasanen; eta han egonen gare:

15. Aria hortaz, adi çaçue orai Jaunaren hitza, Judaco ondarrac: Hau dio armadetaco Jaunac, Israelgo Jaincoac: Baldin itzulcen baduçue çuen beguithartea Eguiptoan sarceco, eta sarcen baçarete, han egoteco;

16. Çuec icitzen çaituzteten ezpatac, han, Eguiptoco lurrean atzemanen çaituztete; eta gosetea, ceinaren grina baituçue, Eguipton lothuco çaitzue, eta han hilen çarete.

17. Eta beren beguitharteac itzulico dituzten guciac Eguiptoan sarceco, han egoteco gogoz, hilen dira ezpatatic, gosete eta içurritetic; hequietaric bat ez da gueldituco, ez-eta nic hequien gainera erakarriren dudan gaitzari itzurico.

18. Alabainan hau dio armadetaco Jaunac, Israelgo Jaincoac: Nola ene hasarrea eta gaitzidura biztu baitira Jerusalemdarren contra, orobat biztuco da ene gaitzidura çuen contra, Eguipton sarthu çaitezquetenean, eta içanen çarete burhoztagarri eta lotsagarri, madaricionetan eta laidotan; eta ez duçue guehiago ikusiren lur hau.

19. Huna Jaunaren hitza çuen gainean, Judaco ondarrac: Eguiptorat ez sar; jaquiçue ongui, egun lekucotasun eguin darotzuedala,

20. Çuen buruac ditutzuela enganatu; ecen bidali nauçue gure Jainco Jauna gana dioçuelaric: Guretzat othoitz eguioçu gure Jainco Jaunari, eta edocein gauça erran deçaçun gure Jainco Jaunac, hala-hala erraguçu gucia, eta eguinen dugu.

21. Eta erran darotzuet egun, eta ez duçue ençun çuen Jainco Jaunaren minçoa, çuen gana igorri nauen gauça gucien gainean.

22. Orai beraz jaquinen duçue ongui, ezpatatic, gosete eta içurritic hilen çaretela, egoteco gogoz sarthu nahi içan duçuen toquian.