Kapituluak

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. 38
 39. 39
 40. 40
 41. 41
 42. 42
 43. 43
 44. 44
 45. 45
 46. 46
 47. 47
 48. 48
 49. 49
 50. 50

Itun Zaharra

Itun Berria

Jenesa 23 Navarro-Labourdin Euskara (BHNT)

1. Sara bici içan cen ehun eta hogoi eta çazpi urthe,

2. Eta hil içan cen Arbeeco hirian, ceina baita Hebron, Canaango lurrean: eta Abraham ethorri cen haren deithoratzera eta hari nigar ematera.

3. Eta deithoretic alchatu cenean, minçatu cen Sethen semeei, erraten ciotelaric:

4. Arrotz eta bideante bat naiz çuen lekuan: indaçue çuen artean hobi baten çucena ehorz deçadan ene hila.      

5. Hethen semeec ihardetsi çuten, ciotelaric:

6. Ençun gaitzatzu, Jauna, gure artean çare Jaincoaren aitzindari bat: çure hila gure hobi hautatuetan ehorz çaçu: nihorc ecin debecatuco darotzu çure hila bere hobian eçarcea.

7. Abraham xutitu cen eta gurthu leku hartaco jendearen aitzinean, ceina Hethen ganic jausten baita:

8. Eta erran cioten: Ongui baçaitzue ehorz deçadan ene hila, ençun neçaçue, eta enetzat bitharteco hel çaquiozquite Efron Seorren semeari,

9. Eman deçadan bere landa-çolan duen har-cilo bikuna: bere balio ederrean utz dieçadan çuen aitzinean eta eçar neçan hobi baten jabe.      

10. Efron Hethen semeen artean egoten cen. Eta ihardetsi cioen Abrahami, hiri hartaco athera bilcen ciren guciec aditzen çutela, erraten çuelaric:

11. Ene Jauna, ez da hori hola içanen, bainan hobequi ençun çaçu erraten darotzudana: Ematen darotzut ene landa eta hartan den har-ciloa, ene populuaren semeac lekuco: ehorz çaçu çure hila.

12. Abraham gurthu cen toqui hartaco jendearen aitzinean.

13. Eta gucien erdian minçatu citzaioen Efroni: Othoizten çaitut ençun neçaçun; emanen darotzut dirua landarençat: har çaçu, eta hola ehorcico dut han ene hila.

14. Eta Efronec ihardetsi cioen:

15. Ene Jauna, ençun neçaçu: Galdeguiten duçun lurrac lau ehun cilharrezco siclo balio ditu, hori da çure eta ene arteco precioa: bainan cer da hori? ehorz çaçu çure hila.

16. Hori aditu çuenean, Abrahamec, phisaraci çuen Efronec galdatu dirua, Hethen semeac lekuco, lau ehun cilharrezco siclo, diru eçagutua,      

17. Eta agueria eguina içan cen, aitzinean Efronena cen landa, ceintan baitzen har-cilo bikuna, Mambreri beguira çagoena, hala landa nola har-ciloa eta inguruan hartaco mugarrietan ciren çuhaitz guciac,

18. Abrahamen escuco eguiten cirela, Hethen semeac eta hiri hartaco athetic sarcen ciren guciac lekuco.

19. Eta holetan Abrahamec ehorci çuen Sara bere emaztea landaco har-cilo bikunean, ceina Mambreri baitago beguira: hau da Hebron Canaango lurrean.

20. Eta landa eta hartan cen cilhoa Hethen semeez agueritan eçarriac içan ciren Abrahamen escuco hobitzat.