Kapituluak

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. 38
 39. 39
 40. 40
 41. 41
 42. 42
 43. 43
 44. 44
 45. 45
 46. 46
 47. 47
 48. 48
 49. 49
 50. 50
 51. 51
 52. 52
 53. 53
 54. 54
 55. 55
 56. 56
 57. 57
 58. 58
 59. 59
 60. 60
 61. 61
 62. 62
 63. 63
 64. 64
 65. 65
 66. 66

Itun Zaharra

Itun Berria

Isaiasen Profecia 33 Navarro-Labourdin Euskara (BHNT)

1. Çorigaitz hiri, harrapacaria! Ez othe haiz heror larrutua içanen? eta hi, arbuiaria, ez othe haiz heror ere arbuiatua içanen? Hire harrapaqueriac akabatu ditucanean, heror larrutua içanen haiz; arbuiatzen unhatu haiceneco, arbuiatua içanen haiz.

2. Jauna, urrical çaquizquigu; ecen iguriqui çaitugu; goicetic içan çaite gure besoa, eta hesturaco orduan, gure salbamendua.

3. Aingueruaren oihura ihesari jo dute populuec, eta çure alchatzeari alde orotara itzuri dira jendaiac.

4. Eta çuen buluzquinac bilduac içanen dira, hala-nola bilcen baitira brucoac, brucoz cilhoac bethetzen direnean beçala.

5. Goretsia da Jauna, ceren leku goran dagoen; Jaunac Sion bethe du çucenaz eta çucentasunaz.

6. Eta fede ona içanen da çure egunetan; çuhurcia eta jaquitatea içanen dira salbamenduco aberastasunac; Jaunaren beldurra da haren ontasuna.

7. Huna non ikusleac campoetan heiagoraz abiatuco diren, eta baquezco bidalquinac nigarrez egonen diren minqui.

8. Bideac galduac dira; nihor ez da bidexquetan iragaiten; hautsi du batasuna, herrautsi ditu hiriac, guiçonez ez daduca esquerric.

9. Nigarrez eta iraunguia dago lurra; Liban ahalquetan, eta itsustua da; Saron mortua iduri eguina da; Basan eta Carmel herrautsiac dira.

10. Jaiquico naiz orai, dio Jaunac; orai aguertuco dut ene goratasuna, orai erakutsico dut ene indarra.

11. Suz ernalduren çarete, lastoz erdico; çuen izpirituac suac beçala iretsico çaituztete.

12. Eta suac bazterrac erre ondoan, guelditzen diren hautsac iduri içanen dira jendaiac, elhorri bilduac erretzen ohi diren beçala.

13. Urrun çaretenec, adi çaçue cer eguin dudan; eta hurbilecoec eçagutaçue ene indarra.

14. Gaixtaguinac Sionen laztuac içan dira, ikarac hartu ditu aleguiacariac. Çuetaric nor egonen ahal da su erregarriarequin? çuetaric nor dagoque bethirainoco kalden erdian?

15. Nor-ere baitabila çucembidean eta eguiaz minço baita; norc-ere hastandu baitu bide makurreco ontasuna, eta escuac iharrosi baititu dohain tzar orotaric; norc-ere tapatzen baititu beharriac ez aditzea gatic solas odolcoiac, eta beguiac hersten baititu gaizquiaren ez ihcusteco;

16. Baina egonen da leku goretan; guerenden gaineco hazcargailuetan içanen du bere egoitza gora; hari oguia emana çaio, haren urac xuxen ethorrico dira.

17. Haren beguiec ikusiren dute erregue bere edertasunean eta lurrari beguiraturen diote urrundic.

18. Lure bihotza beldurrean alhaturen da: non da guiçon escolatua? non da legueco hitzac pilatzen cituena? non da haurren irakaslea?

19. Ez duçu ikusico populu ahalquegabe, populu hizcunça gaitzecoa; haletan non ecin ardiets baiteçaçuque haren minçaia limicatua ceintan çuhurciaric ez baita.

20. Beguira çaçu Sioni, gure besta-buruetaco hiriari; çure beguiec ikusiren dute Jerusalem, egoitza aberatsa, berce nihorat ecin-eramanezco olha; eta haren ciriac ecin atheratuco dira behinere, eta haren socac ez dira trencatuco;

21. Ceren gure Jaunac han bakarric baitu erakusten bere ospagarritasuna; han, hibaien lekuac bazterrac ditu guciz çabal eta idequiac; arraularien uncia ez da handic iraganen, eta hirur lerrotaco pinaça handiac ez du trebesatuco;

22. Ecen Jauna da gure juiea, Jauna da gure leguemailea, Jauna gure erreguea: berac salbaturen gaitu.

23. Hire soquec amor eman die, eta ez dira on içanen: hire masta haletan duc, min eçagutgailua heda ez baiteçaquec. Orduan çathituco dira harrapaquin handietaco buluzquinac; mainguac lothuco dira harrapaquinari.

24. Eta hurbilean dagoenac ez du erranen: Ahitua naiz; eta Jerusalemen egoten den populua bekatutic xahutua içanen da.