Kapituluak

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10

Itun Zaharra

Itun Berria

Esdras 5 Navarro-Labourdin Euskara (BHNT)

1. Bada Agjeo profetac eta Çacarias Adoren semeac Israelgo Jaincoaren icenean profetisatzen çuten Judean eta Jerusalemen ciren Juduei.

2. Orduan jaiqui ciren Çorobabel Salathielen semea, eta Josue Josedequen semea, eta hasi ciren Jaunaren etchearen alchatzen; eta Jaincoaren profetac hequiequin ciren eta laguncen cituzten.

3. Bainan orduan berean hequietara ethorri ciren Thathanai, hibaiaz hunaindian buruçagui cena, Stharbuçanai eta hequien bilçarrecoac, eta hunela erran çaroeten: Norc berotu çaituzte etche horren alchatzera eta hortaco harrasien berritzera?

4. Horren gainean erran guinaroezten lan hortaco buruçaguien icenac.

5. Bainan Juduetaco çaharren gainean jarri cen hequien Jaincoaren beguia, eta ecin debecatu cituzten. Ongui atzemana içan cen Darioren aitzinera gauçaren ekarcea, eta han ihardetsico çutela jaçargo horri.

6. Thathanai hibaiaz hunaindico lurreco buruçaguiac, Stherbuçanaic eta hequien bilçarreco uraz hunaindico Apharfacarrec Dario erregueari bidali çaroten gutunaren copia.

7. Hari bidali çaroten solasa hunela cen iscribatua: Baque oso Dario erregueari.

8. Erregue jaquinsun içan bedi içatu garela Judeaco herrialdean, Jainco handiaren etchean, ceina harri muguerrez eguiten hari baita, eta çurac harrasien gainean eçarcen dituzte lana agudoqui doha, eta goiti hari da hequien escuetan.

9. Minçatu ditugu beraz hango çaharrac, eta hau erran daroegu: Norc eman darotzuete etche horren alchatzeco eta harrasi horien berritzeco escua?

10. Galdatu ere daroeztegu beren icenac çuri gaztiatzeco, eta iscribatu ditugu hequien artean buruçagui diren guiçonen icenac.

11. Hunelaco solasa ihardetsi darocute, diotelaric: Ceruco eta lurreco Jaincoaren cerbitzariac gare gu; alchatzen dugu templo bat, urthe asco hauquiec baino lehen eguina içan cena, eta Israelgo erregue handi batec eguin eta akabatu çuena.

12. Bainan gure aitec ceruco Jaincoa hasarretzera ekarri çuten ondoan, Jaincoac arthiqui cituen Babilonaco erregue Nabucodonosor caldearraren escuetara. Hunec etche hau urratu eta hemengo populua Babilonara eraman çuen.

13. Ordean Babilonaco erregue Ciroren lehembicico urthean, Ciro erregueac erabaqui bat eman çuen Jaincoaren etche hunen berritzeco.

14. Eta oraino Jaincoaren etcheco unci urhezcoac eta cilharrezcoac, Nabucodonosorrec Jerusalemen cen templotic hartu eta Babilonaco templora eraman cituenac, Ciro erregueac atheratu ditu Babilonaco templotic, eta erran diozca Sasabasar deitzen cen bati, eta buruçagui eçarri du.

15. Eta erran dio: Har çatzu unci hauquiec, çoaz eta eçar çatzu Jerusalemen den temploan, eta Jaunaren etchea berriz içan bedi alchatua bere lekuan.

16. Orduan beraz Sasabasar hori ethorri da eta jarri ditu Jaunaren temploaren asentuac Jerusalemen; eta ordutic hunat temploa eguiten hari da, eta ez da oraino akabatua.

17. Orai beraz erregueri ongui iduritzen baçaio, Babilonan den erregueren liburuteguian ikarraraz beça, hean erregue Ciroc manatu içan duen, Jerusalemen alcha cedin Jaincoaren etchea, eta gauça horren gainean igor biaçagu bere nahicundearen berri.