Kapituluak

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34

Itun Zaharra

Itun Berria

Duteronoma 29 Navarro-Labourdin Euskara (BHNT)

1. Hauquiec dira hitzac Jaunac Moisi Israelgo semeequin eguiteaz manatu cioen batasunecoac Moabeco lurrean, Horeben hequiequin eguin içan çuen batasunaz berçalde.

2. Eta Moisec Israel gucia deithu çuen, eta erran cioten hequiei: Ikusi içan ditutzue Jaunac çuen aitzinean Eguiptoco lurrean eguin diozcanac oro Faraoni, haren cerbitzari guciei eta lur guciari;

3. Çuen beguiec ikusi dituzte frogapen handiac, ikuscari hequiec eta sendagaila gaitz hequiec;

4. Eta Jaunac ez darozquitzuete orai arteo eman aditzen duen bihotza, ikusten duten beguiac, eta ençun deçaqueten beharriac.

5. Berrogoi urthez mortuan bidatu çaituztete: çuen soinecoac ez dira hautsiac, ez-eta çuen oinetacoac ihetcheduraz higatuac.

6. Ez duçue jan oguiric, ez edan arnoric eta buztinoric, jaquin cineçaten ni naicela çuen Jainco Jauna.

7. Eta ethorri çarete leku huntara: Sehon, Hefebongo erregue, eta Og, Basango erregue atheratu dira guri gudu ematera. Eta jo ditugu,

8. Eta hartu dugu hequien lurra, eta goçatzera eman diotegu Errubeni, Gadi eta Manaseren leinu erdiari.

9. Beguira çatzue beraz eta bethe patu huntaco hitzac: adi detzatzuençat eguiten ditutzuen guciac.

10. Egun çuen Jainco Jaunaren aitzinean çarete guciac, çuen aitzindariac, leinuetaco çabarrac eta irakasleac, Israelgo populu gucia,

11. Çuen haurrec eta emazteac, eta çuequin campetan dagoen arrotza, egur-eguileez eta urquetariez berme guciac,

12. Iragan çaitecençat çure Jainco Jaunaren batasunera, eta çure Jainco Jaunac egun çurequin jotzen duen cinera,

13. Çutaric eguiteco bere populua, eta bera içateco çure Jaincoa, aguindu darotzun beçala eta cin eguin cioeten beçala çure arbaso Abraham, Isaac eta Jacobi.

14. Eta jotzen dudan patu hau, eta berritzen dudan cin hau, ez dira çuençat bakarric,

15. Bainan hemen direnen eta ez direnençat.

16. Çuec ecen badaquiçue nola egotu içan garen Eguiptoco lurrean, eta nola iragan garen jendaien erditic, ceinetaric iragaitean,

17. Ikusi baititutzue icigarriqueriac eta lohiqueriac, erran nahi da, adoratzen cituzten jaincorde, çur, harri, cilhar eta urheac.

18. Ez bedi beraz çuen artean içan guiçon edo emaztequi, familia edo leinu, ceinaren bihotza egun makurtuco baita gure Jainco Jauna ganic, goateco jendaia hequien jaincoen cerbitzatzera, eta çuen artean içateco kelderra eta kirestasuna sorthuco dituen erroa.

19. Eta aditu ondoan cin hunetaco hitzac, bere bihotzean nihorc ez beço bere buruari goço eguin, erranez: baquea içanen dut, eta ibilico naiz ene bihotzeco tzartasunean: beldurrez-eta hordiac egarri dena bere deçan.

20. Eta Jaunac ez dio halacoari barkatuco; bainan orduan ketan emanen dira haren hasarre gaitza eta haren karra halaco guiçonaren contra, eta halacoaren gainean jar beitez liburu huntan iscribatuac diren madaricione guciac, eta Jaunac ceru-petic ecezta beça haren icena;

21. Eta bethicotzat xahu beça Israelgo leinu gucien artetic legue huntaco eta batasuneco liburuac daduzcan madaricioneen arabera.

22. Eta erranen dute ondoco guiçaldiac, eta guerorat sorthuco diren haurrec, eta urrundic ethorrico diren arrotzec, ikustenez lur hortaco çauriac eta Jaunac arthiqui dioizquien gaitzac,

23. Sufrez eta gatzaren suz erreric, halaz non ez baita erainen, eta berderic deusere ez baitu ekarrico, xahutua dela Sodoma, Gomorha, Adama eta Seboim beçala, ceinac herrautsi baitzituen Jaunac bere hasarrean eta sulian;

24. Eta jendaia guciec erranen dute: Certaco Jaunac lur horri eguin içan dio holacoric? cer da haren suliaren hasarre gaitz hau?

25. Eta ihardetsico çaioete: Ceren bazterrerat utzi duten Jaunac horien arbasoequin eguin içan çuen patua, Eguiptoco lurretic eraiqui cituenean;

26. Ceren cerbitzatu dituzten Jainco arrotzac eta adoratu etzaquizquietenac eta ceinençat ez baitziren bereciac;

27. Horra cergatic sutatu den Jaunaren sulia lur horren contra, jautsarazco horren gainera liburu huntan iscribatuac diren madaricione guciac:

28. Eta bere hasarrean, eta sulian eta gaitzidura ikaragarrian beren lurretic iraici ditu horco egoiliarrac, eta leku arrotzera arthiqui ditu, egun agueri den beçala.

29. Gure Jainco Jauna baithan gordeac çaudenac, aguertuac çaizcu guri eta gure semeei behin-bethiraino bethe ditzagunçat legue huntaco hitzac oro.