Kapituluak

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34

Itun Zaharra

Itun Berria

Duteronoma 13 Navarro-Labourdin Euskara (BHNT)

1. Çure erdian alchatzen bada profetaric, edo dioenic ametsetan cerbait aguerpen ikusi duela, eta aitzinetic erranen duenic cerbait ikuscari eta sendagaila,

2. Eta guerthatzen balitz harec errana, eta erran baleçaçu: Goacen eta jarraic gaitecen eçagutzen ez ditutzun jainco arrotzei, eta cerbitza detzagun:

3. Ez ençun profeta edo ametseguile haren solasac, ceren çuen Jainco Jauna baitabila çuec certan froga, aguerian içan dadiençat heian maite duçuen ala ez, çuen bihotz oroz eta arima guciz.

4. Çuen Jainco Jaunari jarraic çaitezte, haren beldurra içan çaçue, haren manamenduac beguira çatzue, eta haren minçoa ençun: hura bera cerbitzatuco duçue, eta hari berari iratchiquiren çarete.

5. Profeta hura ordean edo amets-sorçaile hura hila içan bedi, ceren den minçatu çuen guibelatzeco çuen Jainco Jauna ganic, ceinac Eguiptoco lurretic eraiqui eta gathibutasuneco etchetic berrerosi baitzaituzte, çuec makurrarazteco çuen Jainco Jaunac manatu darotzueten bidetic: eta holetan gaizquia çuen artetic iraiciren duçue.

6. Baldin çure anaia çure amaren semeac, edo çure semeac, edo alabac, edo çure emazte bihotzean duçunac, edo çure adisquide çure burua beçain maite duçunac amainatu nahi bacintu, beharrira erranez: Goacen eta cerbitza detzagun çuc eta çure aitec eçagutzen ez dituzten Jainco arrotzac,

7. Urrunetic edo hurbiletic lurraren buru batetic bercera gure inguruan diren jendaqui gucienac;

8. Ez becedi haren erranetara eror, ez beçaçu ençun, eta çure beguiac ez beço barka etzaquizquioençat urrical eta gorde ez deçaçun,

9. Bainan han berean hil çaçu; çure escua içan bedi lehena haren gainean, eta guero Loth bequio populu guciarena.

10. Harrica leherturic hilen da, ceren nahi içan çaituen iraici çure Jainco Jauna ganic, Eguiptoco lurretic eta gathibutasuneco etchetic atheratu çaituena ganic:

11. Hori aditzean Israel gucia lotsa dadiençat, eta nihorc ez deçan guehiago halacoric eguin.

12. Çure Jainco Jaunac çure egoitzaren eguiteco emanen darozquitzun hirietaric batean aditzen badituçu cembaitac erraten:

13. Belialen semeac çure erditic ilki dira, eta beren hirico egoiliarrac makurraraci dituzte, eta erran diotete: Goacen eta cerbitza detzagun eçagutzen ez ditutzuen jainco arrotzac:

14. Artha eta ardurarequin bilha çaite: gauçaren garbitasuna atheratu ondoan, aurkitzen baduçu diotena cautu dela, eta icigarriqueria hori cinez eguina içan dela,

15. Ezpataren ahoaz joco ditutzu berehala hiri hartaco egoiliarrac; eta hiria, eta hartan diren guciac abereetaraino xahutuco dituçu.

16. Han daitequeen tresneria ere bilduco duçu hango placen erdira, eta hiriarequin berarequin su emanen dioçu, çure Jainco Jaunari oro erreco diotzatzun beçala, eta bethi gucian hobi bat içan dadien: ez da hartaric guehiago hiriric eguinen,

17. Eta anathema hartaric ez da çure escuetan den-gutiena gueldituco, Jauna bere hasarrearen hatsetic jabal dadiençat, eta urrical daquiçun, eta berha çaitzan çure arbasoei cin eguinez aguindu dioten beçala,

18. Çure Jainco Jaunaren boça ençunen duçuno, nic egun meçutzen darozquitzudan manamendu guciac beguiratuz, çure Jainco Jaunaren aitzinean gogaragarri denaren eguiteco.