Kapituluak

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14

Itun Zaharra

Itun Berria

Danielen Profecia 3 Navarro-Labourdin Euskara (BHNT)

1. Nabucodonosor erregueac eguin çuen guiçamolde bat urhezcoa, hirur hogoi beso gora eta sei beso çabal cena; eta eçarri çuen Duraco celhaiean, Babilonaco herrialdean.

2. Nabucodonosor erregueac beraz igorri çuen satrapen, cargudunen, juieen, tropetaco buruçaguien, herrialdetaco buruçagui eta aitzindarien, eta erresumaco handien bilaraztera, ethor citecençat guciac, erregue Nabucodonosorrec alchatu guiçamoldearen dedicacionera.

3. Orduan bildu ciren satrapac, cargudunac, juieac, tropetaco buruçaguiac eta herrialdetaco aitzindariac, cargutan eçarriac ciren jaunac eta erresumaco handimandiac oro, ethorceco erregue Nabucodonosorrec alchatu guiçamoldearen dedicacionera. Jarri ciren beraz, erregue Nabucodonosorrec alchatu guiçamoldearen aitzinean.

4. Eta erançuleac hazcarqui oihu eguiten çuen: Populu, leinu eta minçaia gucietaco guiçonei erraten çaitzue,

5. Turuta, xirola, guitarra, sambuca, maniurra, tuntuna eta musica mots gucien otsa adituco duçuen orduan, lurrerat eroriz adora çaçue Nabucodonosor erregueac alchatu duen urhezco guiçamoldea.

6. Aldiz, baldin norbaitec ez badu, lurrerat eroriz adoratzen, ordu berean içanen da labe gorritu batera arthiquia.

7. Guero beraz populu guciec aditu çuten beçain laster turuta, xirola, guitarra, sambuca, maniurra, tuntuna eta musica mota gucien otsa, populu, leinu eta minçaia gucietaco guiçonec adoratu çuren Nabucodonosor erregueac eçarri çuen urhezco guiçamoldea.

8. Eta orduan berean Caldear guiçon batzuec, berehala hurbilduric, jaçarri çuten Juduen contra;

9. Eta Nabucodonosor erregueari erran çaroten: Oi erregue, menderen mendez bici çaite.

10. Çuc erabaquia eman duçu, oi erregue, guiçon guciac lurrerat erorico cirela adituco çutenean turuta, xirola, guitarra, sambuca, maniurra, tuntuna eta musica mota gucien otsa, eta adoratuco çutela urhezco guiçamoldea;

11. Aldiz, baldin norbaitec ez baçuen lurrerat eroriric adoratzen, labe gorritura içan çadien arthiquia.

12. Badire beraz Judu guiçon batzu, ceinei eman baitioçute Babilonaco herrialdeco eguitecoen cargua, Sidrac, Misac eta Abdenago; guiçon horiec erdeinatu dute, oi erregue, çure erabaquia; ez dituzte ohoratzen çure jaincoac, eta ez dute adoratzen çuc alchatu duçun urhezco guiçamoldea.

13. Orduan, hasarrez eta iraquiduraz betheric, Nabucodonosorrec manatu çuen erakar cetzazten Sidrac, Misac eta Abdenago, ceinac içan baitziren berehala erregueren aitzinera erakarriac.

14. Eta Nabucodonosor erregueac, hunela minçatuz erran çaroeten: Sidrac, Misac eta Abdenago, eguia othe da ez ditutzuela ohoratzen ene jaincoac eta ez duçuela adoratzen nic eçarri dudan guiçamoldea?

15. Orai beraz ene manuaren bethetzera balin baçaudezte, adituco duçuen beçain sarri turuta, xirola, guitarra, sambuca, maniurra, tuntuna eta musica nola gucien otsa, lurrerat eror çaitezte, eta adora çaçue nic eguin dudan guiçamoldea; baldin ez baduçue adoratzen ordu berean içanen çarete labe gorritura arthiquiac. Eta cein da jaincoa ene escutic atheraco çaituztetena?

16. Sidraquec, Misaquec eta Abdenagoc ihardestean erran cioten Nabucodonosor erregueari: Gauça hortaz ihardets deçaçugun ez da premia;

17. Alabainan huna, oi erregue, gure Jainco ohoratzen dugunac, athera gaitzazque labe gorritutic, eta libra çure escuetaric.

18. Baldin ez balu ere nahi, jaquiçu, oi erregue ez ditugula ohoratzen çure jaincoac, ez-eta adoratzen alchatu duçun urhezco guiçamoldea.

19. Orduan Nabucodonosor errabiaz bethe cen, eta haren beguitharteco itchura ifrenciatu cen Sidraquen, Misaquen, eta Abdenagoren gainean, eta manatu çuen bero ceçaten labea, berotzen ohi cenetic çazpitan guehiago.

20. Eta bere armadaco guiçonic hazcarrenei manatu cioten, arthic cetzazten Sidrac, Misac eta Abdenago, çangoac estecaturic labe gorritura.

21. Eta berehala guiçon horiec labe gorritura arthiquiac içan ciren beren galça, buruco, oinetaco eta soinecoequin;

22. Ecen premiacorra cen erregueren manua; labea berriz, gogorqui cen kaldatua. Hargatic Sidrac, Misac eta Abdenago arthiqui cituzten guiçon hequiec, hilac içan ciren suco garraz.

23. Hirur guiçon hauquiec berriz, erran nahi da Sidrac, Misac eta Abdenago, estecatuac erori ciren labe gorrituaren erdira.

24. Eta garraren erdian baçabilçan, Jaincoa laudatuz eta benedicatzen çutelaric Jauna.

25. Açariasec berriz, xutic gueldituric, hunela othoitz eguin çuen, eta suaren erdian ahoa idequiric erran çuen:

26. Benedicatua çare, gure arbasoen Jainco Jauna, eta çure icena laudagarria eta ospetsua da menderen mendetan;

27. Ceren çucena baitzare guri eguin darozquigutzun gucietan, eta cinac baitire çure eguinça guciac, eta çucenac çure bideac, eta eguiazcoac çure erabaquiac oro.

28. Alabainan erabaqui bidezcoac bethe ditutzu, gure gainera eta gure arbasoen hiri saindu Jerusalemeren gainera jautsaraci ditutzun gaitz gucietan; ecen eguian eta çucembidean erakarri ditutzu hequiec oro gure bekatuen ariaz.

29. Alabainan bekatu eguin dugu, eta tzarqui ibili gare çure ganic urrunduz, eta orotan huts eguin dugu;

30. Eta çure manamenduac ez ditugu ençun, ez-eta beguiratu, ez-etare bethe, manatu cinarocun beçala, guretzat içan çadien ongui.

31. Gure gainera jautsaraci ditutzun gaitz guciac beraz, eta guri eguin darozquigutzunac oro, eguiazqui çucembidean eguin ditutzu,

32. Eta arthiqui gaituçu gure etsai gaixto, guciz tzar eta legue-hausleen escuetara, eta lur guciaren gainean den erregueric makurrenaren eta gaixtoenaren escuetara.

33. Eta orai ecin idec deçaquegu ahoa, eta bilhacatu gare çure cerbitzarien eta adoratzen çaituztenen ahalquea eta laidoa.

34. Othoi, çure icenaren ariaz ez begaitzatzu etsaiari bethicotzat arthic, eta ez urra çurequilaco batasuna.

35. Gutaric ez ken çure urricalmendua Abraham çure maitea gatic, Isaac çure cerbitzaria gatic eta Israel çure saindua gatic,

36. Ceinei minçatu baitzare aguinduz hequien umeac berhaturen cintuela ceruco içarrac beçala eta itsas-bazterrean den legarra iduri;

37. Ecen, Jauna, jendaia guciac baino gutituagoac gare, eta egun lur gucian beheratuac gare gure bekatuen ariaz.

38. Eta egungo egunean ez da ez buruçagui, ez aitzindari, ez profeta, ez holocausta, ez sacrificio, ez escainça, ez isensu, ez çure aitzinean picainen lekuric,

39. Ardiets ahal deçagunçat çure urricalmendua; bainan onhetsiac içan begaitez gure arimaco urriquian eta izpirituco beheramenduan.

40. Nola aharien eta cecenen holocaustan, nola mila bildots guicenen holocaustan, hala eguin bedi egun gure buruen sacrificioa çure aitzinean, içan dadiençat çure gogaraco, ceren ahalcamenduric ez baita çure gaineco sinhestean bici direnençat.

41. Eta orai bihotz oroz çuri jarraiquitzen eta çure beldur gare eta çure beguithartea bilhatzen dugu.

42. Ez begaitzatzu ahalquetarat utz; bainan gure alderat eguiçu çure eztitasunaren eta çure nihonereco urricalmenduaren arabera.

43. Eta athera gaitzatzu çure sendagailez, eta çure icenari ospe eman bioçoçu, Jauna.

44. Eta çure cerbitzariei ordu gaitzac erakusten diozcatenac, ahalquetara içan beitez arthiquiac, çure ahal guciaz içan beitez urmariatuac, eta hautsia içan bedi hequien indarra;

45. Eta jaquin beçate çu çarela bakarric Jainco Jauna eta ospeduna lurraren hedadura gucian.

46. Eta erregueren cerbitzariac, hequiec surat arthiqui cituztenac, etziren baratzen labearen kaldatzetic naslicaz, arcolaz, bikez eta aihenez;

47. Eta garra labetic goiti igaiten cen berrogoi eta bederatzi beso;

48. Eta bazterretara jauci cen, eta erre cituen labearen ondoan atzeman cituen Caldearrac.

49. Bada, Jaunaren ainguerua labera jautsi cen Asariasen eta haren lagunen gana, eta aldaratu çuen labeco suaren garra,

50. Eta labearen erdia eguin çuen ihinz-haiceac ematen bacioen beçala; eta suac etzituen batere uquitu eta etzioten minic eguin, ez-eta den-gutieneco bidegaberic ekarri.

51. Urduan equiec hirurac aho bakar batez beçala labean laudatzen, gordien eta benedicatzen çuten Jaincoa, cerratelaric:

52. Benedicatua çare, gure arbasoen Jainco Jauna; laudagarria eta ospetsua, eta ororen gainetic goretsia çare mendeetan; benedicatua da çure ospearen icen saindua; laudagarria da eta ororen gainetic goretsia mende gucietan.      

53. Benedicatua çare çure ospearen templo sainduan; oroz gainetic laudagarria, oroz gainetic goretsia mendeetan.

54. Benedicatua çare çure erresumaco tronuan; oroz gainetic laudagarria, oroz gainetic goretsia mendeetan.

55. Benedicatua çare, ondar-leceac ikusten ditutzuna, eta querubinen gainean jarria çarena; oroz gainetic laudagarria, oroz gainetic goretsia mendeetan.

56. Benedicatua çare ceruco orcian, eta laudagarria eta ospagarria mendeetan.

57. Jaunaren lan guciec benedica çaçue Jauna; lauda eta gorets çaçue oroz gainetic mendeetan.

58. Jaunaren aingueruac, benedica çaçue Jauna; lauda eta ororen gainetic gorets çaçue mendeetan.

59. Ceruac, benedica çaçue Jauna; lauda eta ororen gainetic gorets çaçue mendeetan.

60. Ceruen gainean çareten ur guciec benedica çaçue Jauna; lauda eta ororen gainetic gorets çaçue mendeetan.

61. Jaunaren berthute guciec benedica çaçue Jauna; lauda eta ororen gainetic gorets çaçue mendeetan.

62. Iguzqui-ilharguiec benedica çaçue Jauna; lauda eta ororen gainetic gorets çaçue mendeetan.

63. Ceruco içarrec benedica çaçue Jauna; lauda eta ororen gainetic gorets çaçue mendeetan.

64. Uri eta ihinz guciec benedica çaçue Jauna; lauda eta ororen gainetic gorets çaçue mendeetan.

65. Jaincoaren haice guciec benedica çaçue Jauna; lauda eta ororen gainetic gorets çaçue mendeetan.

66. Suac eta beroac benedica çaçue Jauna; lauda eta ororen gainetic gorets çaçue mendeetan.

67. Hotz-beroec benedica çaçue Jauna; lauda eta ororen gainetic gorets çaçue mendeetan.

68. Ihinz-içotzec benedica çaçue Jauna; lauda eta ororen gainetic gorets çaçue mendeetan.

69. Hormate eta hotsac benedica çaçue Jauna; lauda eta ororen gainetic gorets çaçue mendeetan.

70. Horma-elhurrec benedica çaçue Jauna; lauda eta ororen gainetic gorets çaçue mendeetan.

71. Gau-egunec benedica çaçue Jauna; lauda eta ororen gainetic gorets çaçue mendeetan.

72. Arguiac eta ilhumbeec benedica çaçue Jauna; lauda eta ororen gainetic gorets çaçue mendeetan.

73. Simista-hedoiec benedica çaçue Jauna; lauda eta ororen gainetic gorets çaçue mendeetan.

74. Lurrac benedica beça Jauna; lauda eta oroz gainetic gorets beça mendeetan.

75. Mendi-munhoec benedica çaçue Jauna; lauda eta ororen gainetic gorets çaçue mendeetan.

76. Lurrean ninicatzen çareten guciec benedica çaçue Jauna; lauda eta ororen gainetic gorets çaçue mendeetan.

77. Ithurriec benedica çaçue Jauna; lauda eta ororen gainetic gorets çaçue mendeetan.

78. Itsaso-hibaiec benedica çaçue Jauna; lauda eta ororen gainetic gorets çaçue mendeetan.

79. Bale eta uretan higuitzen çareten guciec benedica çaçue Jauna; lauda eta ororen gainetic gorets çaçue mendeetan.

80. Ceruco hegastin guciec benedica çaçue Jauna; lauda eta ororen gainetic gorets çaçue mendeetan.

81. Basabere eta acienda guciec benedica çaçue Jauna; lauda eta ororen gainetic gorets çaçue mendeetan.

82. Guiçasemeec benedica çaçue Jauna; lauda eta ororen gainetic gorets çaçue mendeetan.

83. Israelec benedica beça Jauna; lauda eta ororen gainetic gorets beça mendeetan.

84. Jaunaren aphecec benedica çaçue Jauna; lauda eta ororen gainetic gorets çaçue mendeetan.

85. Jaunaren cerbitzariec benedica çaçue Jauna; lauda eta ororen gainetic gorets çaçue mendeetan.

86. Prestuen izpiritu-arimec benedica çaçue Jauna; lauda eta ororen gainetic gorets çaçue mendeetan.

87. Saindu eta bihotzez aphalec benedica çaçue Jauna; lauda eta ororen gainetic gorets çaçue mendeetan.

88. Ananias, Açarias, Misael, benedica çaçue Jauna; lauda eta ororen gainetic gorets çaçue mendeetan; Ceren gaituen hobitic atheratu, herioaren escuetaric salbatu, gar bicietaric libratu eta suaren erditic ilki.

89. Aithor bihur dioçogun Jaunari, ceren den ona, ceren haren urricalmenduac dirauen menderen mendetan.

90. Jaincotiarrac çareten guciec benedica çaçue jaincoen Jainco Jauna; lauda çaçue eta aithor dioçoçuen bihur, ceren mende gucietan dirauen haren urricalcortasunac.

91. Orduan Nabucodonosor erreguea harritu cen, eta brastacoan xutitu cen, eta bere handi-mandiei erran çaroten: Ez ditugu surat arthiqui hirur guiçon estecatuac? Hauquiec erregueri ihardestean, erran cioten: Eguia da, erregue.

92. Eta ihardetsi eta erran çaroeten: Hara, nic ikusten ditut lau guiçon lokarriric gabe, eta suaren erdian dabilçala, eta andeamenduric batere ez da horietan, eta laugarrenaren itchurac iduri du Jaincoaren semearena.

93. Orduan Nabucodonosor hurbildu cen labe gorrituaren athera, eta erran çuen: Sidrac, Misac eta Abdenago, Jainco goraren cerbitzariec, ilki çaitezte eta çatozte. Eta berehala Sidrac, Misac eta Abdenago atheratu ciren suaren erditic;

94. Eta satrapac, cargudunac, juieac eta erresumaco handi-mandiac, bilduac beguira çauden guiçon hequiei, ceren suac etzuen içan hequien gorphutzen gainean deusere indarric, eta hequien buruco ile bat etzen erreric, hequien soinecoec etzuten gambioric, eta suaren usaina bera etzen hequietan iragan.

95. Orduan, bere baitharic jauciric, Nabucodonosorrec erran çuen: Benedicatua içan bedi horien Jaincoa, erran nahi da Sidraquena, Misaquena eta Abdenagorena, ceinac igorri baitu bere ainguerua eta libratu baititu bere cerbitzariac, hauquiec içan dutelacoz haren baithan sinheste, gogor eguin diotelacoz erregueren hitzari, eta beren gorphutzac eman dituztelacoz, ez cerbitzatzea gatic eta ez adoratzea gatic berce jaincoric batere beren Jaincoa baicic.

96. Nic eçarri dut beraz erabaqui hau: Edocein populu, leinu eta minçaietaco guiçon, burho bat athiqui duqueena Sidraquen, Misaquen eta Abdenagoren Jaincoaren contra, galdua içan bedi, eta hainaren etchea xahutua, ecen ez da berce Jaincoric hola salba deçaqueenic.

97. Orduan erreguec cargutan aitzinatu cituen Sidrac, Misac eta Abdenago Babilonaco herrialdean.

98. Nabucodonosor erreguea, lur guciaren gainean egoten diren populu, jendaia eta minçaia orotaco guiçonei: Berha bequiçue baquea.

99. Jainco guciz gorac ene aitzinean eguin ditu eçagutzariac eta sendagailac. Ene gogaraco içatu da beraz erançutea

100. Haren eçagutzariac, ceren handiac baitire, eta haren sendagailac, ceren gaitzac baitire; eta haren erreinua, bethirainoco erreinua da, eta haren ahala guiçaldietaric guiçaldietara hedatzen dena.