Kapituluak

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36

Itun Zaharra

Itun Berria

2 Paralipomenac 35 Navarro-Labourdin Euskara (BHNT)

1. Guero Josiasec Jaunari eguin çaroen bazcoa, ceina imolatua içan baitzen lehembicico hilabethearen hamalaugarren egunean.

2. Apheçac eçarri cituen beren cargüetan, eta berotu cituen beren eguimbideac Jaunaren etchean bethetzera.

3. Halaber lebitarrei, ceinen iracaspenetara Israel gucia sainduetsia baitzaioen Jaunari, erran çaroeten: Salomon Israelgo erreguec, Dabiden semeac alchatu içan duen temploco sainduteguian eçar çaçue arka; ez duçue alabainan guehiago erabilico; orai aldiz çuen eguimbideac bethe çotzuete çuen Jainco Jaunari eta Israelgo haren populuari.

4. Çuen etcheca eta ahaidecoca, cein çuen lerroan xuxent çaitezte, Israelgo erregue Dabidec manatu eta Salomon haren semeac iscribatu beçala.

5. Eta sainduteguian lebitar familiaca eta andanaca bethe çatzue eguimbideac.

6. Sainduetsi çareten ondoan, imola çaçue bazcoa; çuen anaiac ere bidetan eçar çatzue, eguin ahal içan deçaten, Jaunac Moisen arartecoz erran hitzen arabera.

7. Josiasec berçalde bazcoco besta-buruan aurkitu cen populu guciari eman çarozquien arthaldeetaric eta gaineraco aciendetaric hogoi eta hamar mila bildots eta pittica eta hirur mila idi ere; horiec oro erregueren ontasunetic.

8. Haren azpico buruçaguiec ere escaini cituzten beren oldez aguindu cituztenac oro, hala populuari, nola aphecei eta lebitarrei. Aldiz Helciasec, Çacariasec eta Jahielec, Jaunaren etcheco buruçaguiec, bazcoaren eguiteco aphecei eman çaroezten nahasteca bi mila eta sei ehun acienda eta borz ehun idi.

9. Coneniasec berriz, eta Semeiasec eta Nathanaelec, haren anaiec, Hasabiasec ere eta Jehielec eta Joçabadec, lebitarren aitzindariec, berce lebitarrei bazcoaren celebratzeco eman çaroezten borz mila acienda xehe eta borz ehun idi.

10. Bestacotzat oro xuxenduac içan ciren eta apheçac jarri ciren beren eguimbideetan; lebitarrac ere andanaca, erregueren manuaren arabera.

11. Bazcoa imolatua içan cen; aphecec beren escuz eguin çuten odolezco ihinztadura, eta lebitarrec larrutu cituzten holocaustac.

12. Eta bereci cituzten ematecotzat etcheca eta familiaca, eta Jaunari escaincecotzat, Moisen liburuan iscribatua den beçala; idietaric ere orobat eguin çuten.

13. Eta bazcoa erre çuten suan, leguean iscribatua den beçala; baquezco bitimac berriz, berz, duphina eta elcetan egosi cituzten, eta çalhuqui çathitu çarozten populu guciari.

14. Aldiz xuxendu cituzten guero berençat eta aphecençat; ecic holocausten eta bilgorren escainceac iduqui cituen ilhundu arteo; hargatic lebitarrec berençat eta Aaronen seme aphecençat azquenic xuxendu cituzten.

15. Asaphen seme cantariac berriz, beren lerroan çaudecen, Dabiden eta erregueren profeta Asaphen, Hemanen eta Idithunen manuaren arabera; athalçainac berriz, athe bakotchean erneric çaudecen, halaz non urhats batez ere ez baitziren beren eguimbidetic aldaratzen; horren gatic beren anaia lebitarrec xuxendu çaroeten jatecoa.

16. Egun hartan beraz, Jaunaren alderaco eguimbidea, ohitzen arabera içan cen bethea, bazcoaren eguitean, eta holocaustac Jaunaren aldare gainean escaincen, erregue Josiasec manatu beçala.

17. Eta Israelgo seme han aurkitu cirenec eguin cituzten orduan bazco eta airisetaco besta çazpi egunez.

18. Etzen hura iduriricaco bazcoric Israelen içatu Samuel profetaren egunez gueroztic; eta Isaelgo erregue gucietaric batec ere etzaroeten bazco bat eguin nola Josiasec aphecei, lebitarrei, Judatic eta Israeldic han aurkitu ciren guciei eta Jerusalemdarrei.

19. Bazco hura Josiasen erreguetasuneco hemeçorcigarren urthean içan cen celebratua.

20. Josiasec temploa erreberritu çuen ondoan, Necao Eguiptoco erregue igan cen Carcamisen, Ufrata-aldean, guerla eguiteco; eta Josias atheratu citzaioen bidera.

21. Bainan Necaoc Josiasi bidalquinac igorriric, erran çaroen: Judaco erregue, cer da çure eta ene arteco? ez naiz egun heldu çure contra, bainan guducatzen dut berce etche bat, ceinaren contra laster goateaz manatu baitarot Jaincoac bara çaite ibilcetic Jaincoaren contra, ceina enequin baita, beldurrez-eta hil çaitzan.

22. Josiasec etzuen nahi içan itzuli, ordean Necaori guerla eguiteco eguimbidetan eman cen; etzituen onhetsi Necaoren ganic Jaincoaren ahoticaco solasac, bainan goan cen Maiedoco celhaiean guducatzera.

23. Eta han arrambelariec joric, erran çaroeten bere muthilei: athera neçaçue gudutic, minqui sakitua bainaiz.

24. Hauquiec orga-laster batetic aldatu çuten berce batera, ceina, erregueen ohitzara, ondotic heldu baitzen; eraman çuten Jerusalemera, eta hil cen. Bere arbasoen hobian ehorci çuten. Juda guciac eta Jerusalemec deithoratu çuten,

25. Eta guehienic Jeremiasec, ceinaren Josiasen gaineco Deithoreac egungo eguna arteo errepicatuac baitira guiçon eta emaztequi cantariez, eta hori legue bat beçala eguin da Israelen. Cantu hura iscribuz ekarria da Deithoreetan.

26. Josiasen gaineraco eguinçac berriz, haren onguieguinac, Jaunaren legueaz manatuac cirenac,

27. Haren lehembicico eta azquen eguinçac ere iscribatuac dira Judaco eta Israelgo erregueen liburuan.