Kapituluak

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36

Itun Zaharra

Itun Berria

2 Paralipomenac 12 Navarro-Labourdin Euskara (BHNT)

1. Erroboamen erresuma hazcartua eta gogortua içan cenean, erreguec Jaunaren leguea utzi çuen eta Israel guciac harequin.

2. Bainan Erroboam erregue cen borzgarren urthean, Sesac, Eguiptoco erregue, Jerusalemera (Jaunaren contra bekatu eguin çutelacotz), igan cen.

3. Hamabi ehun orga-lasterrequin eta hirur hogoi mila çaldizcorequin; eta Eguiptotic harequin ethorri cen populu xehea, erran nahi Libiarrac, Trogloditac eta Ethiopiarrac, ecin kondatuac ciren.

4. Sesaquec Judan hartu cituen hiriric hazcarrenac eta Jerusalemeraino ethorri cen.

5. Bada Semeias profeta Erroboamen aitzinera aguertu cen eta Judaco aitzindariei, ceinac Sesaquen ihes Jerusalemera bilduac baitziren, eta erran çaroeten: Hau dio Jaunac: Çuec utzi nauçue, eta nic ere utzi çaituztet Sesaquen escuetara.

6. Israelgo aitzindariec eta erreguec, lurrera eroriric, erran çuten: Çucena da Jauna.

7. Jaunac ikusi çuenean jautsia cela hequien buruiopea, bere hitza Semeiasi adiaraci çaroen, cioelaric: Ceren aphalduac diren, ez ditut galduco; lagunça aphur bat emanen daroet, eta ene hasarrea ez da Jerusalemen gainera jautsico Sesaquen bidez.

8. Bainan halaric-ere Sesac cerbitzatuco dute, jaquin deçaten cein den urrun ene cerbitzutic lurreco erregueen cerbitzura.

9. Horren gatic Sesaquec Eguiptoco erreec Jerusalemetic guibelerat eguin çuen, Jaunaren etcheco kutchac eta erregue-etchecoac husturic; berequin eraman cituen oro eta Salomonec eguin cituen urhezco erredolac ere.

10. Erreguec hequien orde, cobrezcoac eguin cituen eta eman çaroezten jaureguico sarcea çaincen çuten erredolarien aitzindariei.

11. Eta erregue Jaunaren etchera sarcen cenean, erredolariac ethorcen ciren eta harcen cituzten, eta guero berriz eramaten cituzten harmateguira.

12. Eta nola aphaldu baitziren, Jaunaren hasarrea hequien ganic aldaratu cen eta etziren alde bat xahutuac içan, ceren-eta eguinça onac ere aurkitu baitziren Judan.

13. Erroboam erreguea hazcartu cen beraz Jerusalemen eta erreguinatu cen. Berrogoi eta bat urthe cituen erreguinatzen hasi cenean, eta hamaçazpi urthez erreguinatu cen Jerusalemen, Jaunac bere icenaren jarceco, Israelgo leinu orotaric hautatu çuen hirian. Haren ama deitzen cen Naama Amontarra.

14. Aldiz gaizquia eguin çuen, eta bere bihotza etzuen aphaindu Jaunaren bilhatzeco.

15. Bada Erroboamen eguinçac, lehenac eta azquenac, iscribatuac eta artharequin xehatuac dira Semeias profetaren eta Ado ikustearen liburuetan. Erroboamec eta Jeroboamec bethi guerla içan çuten elkarren artean.

16. Eta Erroboam bere arbasoequin lokartu cen, eta ehorci çuten Dabiden hirian. Eta Abia haren semea erreguinatu cen haren orde.