Itun Zaharra

Itun Berria

Galaziarrei 1:1-7 Navarro-Labourdin Euskara (BHNT)

1. PAVL Apostoluac (ez guiçonéz ezeta guiçonen partez, baina Iesus Christen eta Iainco Aita hura hiletaric resuscitatu duenaren partez.)

2. Eta enequin diraden anaye guciéc, Galatiaco Elicey:

3. Gratia dela çuequin eta baquea Iainco Aitaganic, eta Iesus Christ gure Iaunaganic.

4. Ceinec bere buruä eman vkan baitu gure bekatuacgatic, idoqui guençançát secula gaichto hunetaric, gure Iainco eta Aitaren vorondatearen araura.

5. Hari dela gloria secula seculacotz. Amen.

6. Miraz nago nola horrein sarri, Christen gratiara deithu vkan cenduztena vtziric transportatu içan çareten berce Euangeliotara:

7. Berceric batre eztelaric: baina batzuc trublatzen çaituztéz, eta nahi duté erauci Christen Euangelioa:

Irakurri kapitulu osoa Galaziarrei 1