Kapituluak

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24

Itun Zaharra

Itun Berria

Lukas 23 Elizen Arteko Biblia (EAB)

Jesus Pilatoren aurrean

1. Altxatu ziren denak eta Pilatogana eraman zuten Jesus.

2. Han, salatzen hasi zitzaizkion: «Gure nazioa nahaspilatzen harrapatu dugu gizon hau; enperadoreari zergak ordaintzea galarazten du eta bera Mesias, erregea, dela esaten».

3. Pilatok galdetu zion:—Zu al zara juduen erregea?Jesusek erantzun zion:—Zeuk diozu.

4. Pilatok apaizburu eta jende-taldeari esan zien:—Nik ez dut gizon hau kondenatzeko batere arrazoirik aurkitzen.

5. Baina haiek, behin eta berriro: «Judea osoan barrena herria asaldatzen ari da bere irakaspenez; Galilean hasi zen eta honaino iritsi da».

Jesus Herodesen aurrean

6. Hori entzutean, gizon hura galilearra al zen galdetu zuen Pilatok.

7. Eta, Herodesen eskumenekoa zela jakinik, hari bidali zion, Jerusalemen baitzen egun haietan.

8. Biziki poztu zen Herodes Jesus ikusteaz, aspaldian baitzuen hura ezagutzeko gogoa, hartaz entzuten zituenengatik; mirariren bat egiten ikusiko zuela ere espero zuen.

9. Herodesek galdera asko egin zion, baina Jesusek ez zion hitzik erantzun.

10. Bitartean, han ari ziren apaizburu eta lege-maisuak salatu eta salatu.

11. Herodesek, bere soldaduekin batera, mespretxu eta isekaz erabili zuen Jesus eta, jantzi distiratsu bat soinean jarririk, berriro Pilatogana bidali zuen.

12. Egun hartan, adiskidetu egin ziren Herodes eta Pilato, etsai baitziren lehen.

Jesus heriotzara kondenatua

13. Pilatok, apaizburu, agintari eta herria berriro bildurik,

14. honela esan zien: «Gizon hau herria nahaspilatzen ari dela-eta ekarri didazue; baina zuen aurrean galderak egin dizkiot eta ez diot aurkitu zuek egozten diozuen errurik batere;

15. ezta Herodesek ere, guri bidali baitigu ostera. Honek ez du, beraz, heriotza merezi duenik ezer egin.

16. Zigorraldi bat eman eta askatu egingo dut». (

17. ).

18. Baina denek aho batez oihuka esan zioten:—Kendu hori eta aska iezaguzu Barrabas!

19. Barrabas hau, hirian gertaturiko matxinada eta giza hilketa batengatik kartzelan sartua zuten.

20. Jesus askatu nahian Pilato berriro mintzatu zitzaien;

21. baina haiek oihuka:—Gurutzera hori! Gurutzera!

22. Hark hirugarren aldiz esan zien:—Zer oker egin du, bada, honek? Nik ez dut hau kondenatzeko arrazoirik aurkitzen. Beraz, zigorraldi bat eman eta askatu egingo dut.

23. Haiek oihu eta oihu ari ziren gurutzera zezala eskatuz, eta gero eta handiagoak ziren oihuak.

24. Orduan, Pilatok haien eskabideari men egitea erabaki zuen:

25. haiek eskatzen zutena —matxinada eta giza hilketagatik kartzelan zegoena— askatu eta Jesus beren esku utzi zien.

Gurutze-bidean

26. Jesus gurutziltzatzera zeramatela, sorotik etxera zihoan bat, Simon Zirenekoa, hartu zuten eta gurutzea leporatu zioten, Jesusen ondotik eraman zezan.

27. Herriko jende-talde handia zihoan Jesusen ondoren, baita emakume asko ere bular-joka eta harengatik aieneka.

28. Itzuli zen Jesus haiengana eta esan zien: «Jerusalemgo emakumeok, ez egin negarrik niregatik; egizue negar zeuengatik eta zeuen seme-alabengatik.

29. Hara, badatoz honako hau esango den egunak: “Zorionekoak agorrak, haurrik sortu ez duten sabelak eta titirik eman ez duten bularrak”.

30. Orduan, honela esango diete mendiei: “Eror zaitezte gure gainera”, eta muinoei: “Ezkuta gaitzazue”.

31. Izan ere, egur hezeari hau egiten badiote, zer ez ote iharrari?»

32. Jesusekin batera bi gaizkile ere eraman zituzten hiltzera.

Jesus gurutziltzatua

33. «Burezur» zeritzan tokira iritsirik, bertan gurutziltzatu zuten Jesus, baita bi gaizkileak ere, bata Jesusen eskuinean eta bestea ezkerrean.

34. Jesusek honela zioen: «Aita, barka iezaiezu, ez baitakite zer ari diren».Soldaduek Jesusen jantziak banatu zituzten, zotz eginez.

35. Herria begira zegoen. Agintariek, berriz, Jesusi burla egiten zioten, esanez: «Besteak salbatu ditik; salba dezala bere burua, Jainkoaren Mesias, hautatua, baldin bada».

36. Soldaduek ere irri egiten zioten; ondoraturik, ozpina eskaini zioten eta esan:

37. «Juduen errege baldin bahaiz, salba ezak heure burua».

38. Honako idazkun hau zuen buruaren gainaldean: «Hau juduen erregea da».

39. Zintzilik zeuden gaizkileetako bat Jesusi irainka ari zitzaion, esanez:—Ez al haiz, bada, hi Mesias? Salba ezak heure burua eta salbatu gu ere!

40. Baina besteak errieta egin zion hori zioenari:—Ez al duk Jainkoaren beldurrik, zigorra jasaten hagoela ere?

41. Gurea legezkoa duk, geure egintzengatik merezia baitugu; baina honek ez dik okerrik egin.

42. Gero, gaineratu zuen:—Jesus, oroit zaitez nitaz errege izatera iritsiko zarenean.

43. Jesusek erantzun zion:—Benetan diotsut: Gaur nirekin izango zara paradisuan.

Jesusen heriotza

44. Eguerdi aldea zen, eta ilundu egin zuen lurbira guztian hirurak arte.

45. Eguzkia ezkutatu egin zen, eta santutegiko oihala erdiz erdi urratu zen.

46. Jesusek, oihu handia eginez, esan zuen: «Aita, zure eskuetan jartzen dut bizia». Hau esanik, azken arnasa eman zuen.

47. Erromatar ehuntariak, gertatua ikusirik, Jainkoa goretsi zuen, esanez: «Benetan gizon hau zintzoa zen!»

48. Ikuskizunera joandako jende guztia, gertatua ikusirik, bular-joka itzuli zen hirira.

49. Jesusen ezagun guztiak, baita Galileatik jarraitu zioten emakumeak ere, urrutixeago zeuden begira.

Jesus hilobian ezarria

50. Orduan, kontseiluko kide bat etorri zen, Jose zeritzana, gizon on eta zintzoa;

51. honek ez zituen ontzat eman Biltzar Nagusiaren erabakia eta jokabidea. Judeako Arimatea herrikoa zen izatez, eta Jainkoaren erregetza noiz iritsiko zain zegoen.

52. Josek, beraz, Pilatogana aurkeztu eta Jesusen gorpua eskatu zion.

53. Jesus gurutzetik eraitsirik, izara batean bildu zuen eta haitzean zulaturiko eta oraindik beste inor ehortzi gabeko hilobi batean ezarri.

54. Festarako prestaketak egiteko eguna zen eta larunbata hastera zihoan.

55. Galileatik Jesusekin etorritako emakumeek, Joseren atzetik joanik, hilobia ikusi zuten eta Jesusen gorpua nola ezartzen zuten begiratu.

56. Gero, itzuli eta usain gozoko ukenduak prestatu zituzten.Larunbatean atseden hartu zuten, agindua zegoen bezala.