Kapituluak

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24

Itun Zaharra

Itun Berria

Lukas 19 Elizen Arteko Biblia (EAB)

Jesus eta Zakeo

1. Jesus Jerikon sartu eta herrian barrena zihoan.

2. Bazen han Zakeo izeneko gizon bat, zergalari-burua, oso aberatsa.

3. Jesus zein zen ikusi nahirik zebilen, baina ezin zuen jendearengatik, txikia baitzen.

4. Lasterka aurrerago joan eta pikondo batera igo zen, Jesus ikusteko, handik igaro behar baitzuen.

5. Jesusek, hara iristean, gora begiratu eta esan zion: «Zakeo, jaitsi berehala, gaur zure etxean gelditu behar dut eta».

6. Jaitsi zen, bada, berehala eta pozik hartu zuen etxean.

7. Hori ikusirik, denak marmarka hasi ziren: «Bekatari baten etxera joan duk ostatuz».

8. Zakeok, berriz, zutiturik, Jaunari esan zion:—Jauna, neure ondasunen erdiak behartsuei ematen dizkiet eta, inori ezer ostu badiot, lau halako bihurtuko diot.

9. Jesusek esan zion:—Gaur iritsi da salbamena etxe honetara, gizon hau ere Abrahamen ondorengoa baita.

10. Izan ere, Gizonaren Semea galdua zegoena bilatzera eta salbatzera etorri da.

Ontzako urreen parabola

11. Jendea entzuten ari zitzaiola, Jesusek beste parabola bat kontatu zien, Jerusalemdik hurbil baitzen eta jendeak Jainkoaren erregetza une batetik bestera azalduko zela uste baitzuen:

12. «Handiki bat urrutiko herrialde batera joan zen, errege-izendapena hartzera, gero itzultzekotan.

13. Bere zerbitzarietako hamarri dei egin eta hamar ontzako urre banatu zizkien, esanez: “Jarri irabazian, ni itzuli bitartean”.

14. «Baina herritarrek gorroto zioten eta mandatariak bidali zituzten atzetik, esatera: “Ez dugu hori errege nahi”.

15. «Errege-izendapena harturik itzuli zenean, dirua banatu zieneko morroiak beregana deitu zituen, bakoitzak zer irabazi ote zuen jakiteko.

16. Aurkeztu zen lehenengoa eta esan zion: “Jauna, zure ontzakoak hamar halako eman du”.

17. Nagusiak esan zion: “Ederki, morroi ona! Gauza gutxian leial izan zarenez gero, hartzazu hamar hirietako agintea”.

18. Joan zen, gero, bigarrena eta esan zion: “Jauna, zure ontzakoak bost halako eman du”.

19. Honi ere nagusiak esan zion: “Izan zaitez bost hiriren buru”.

20. Joan zen beste bat eta esan zion: “Jauna, hemen duzu zeure ontzakoa; zapi batean bildua eduki dut.

21. Beldur nizun, gizon gogorra zarelako, eman gabea eskatzen eta erein gabea biltzen duzuna”.

22. Nagusiak, orduan: “Zeure esanez kondenatuko zaitut, morroi gaizto hori! Bazenekien gizon gogorra naizena, eman gabea eskatzen eta erein gabea biltzen dudana.

23. Nolatan ez zenuen, bada, nire dirua bankuan ipini? Horrela, itzultzean, korrituekin jasoko nuen”.

24. Eta bertan zeudenei esan zien: “Ken iezaiozue ontzakoa eta eman hamar dituenari”.

25. Haiek erantzun zioten: “Jauna, lehendik hamar ontzako ez ditu, bada?”

26. Nagusiak erantzun zien: “Fruitua dakarrenari eman egingo zaio; fruiturik ez dakarrenari, ordea, daukan apurra ere kendu egingo zaio.

27. Eta errege nahi ez ninduten etsai horiek, berriz, ekarri hona eta hil itzazue nire aurrean”».

JERUSALEMEN (19,28—23,56a)

Jesus Jerusalemen Mesias bezala sartu

28. Hitz hauek esan ondoren, Jerusalemera bidean gora jarraitu zuen Jesusek, denen aurretik.

29. Oliamendi inguruko Betfage eta Betania herrixketara hurbildu zelarik, bere ikasleetako bi bidali zituen Jesusek,

30. esanez: «Zoazte aurreko herrixka horretara; sartzean, astakume bat aurkituko duzue lotuta, gainean inor jarri ez zaiona; askatu eta ekarri niri.

31. Norbaitek zergatik askatzen duzuen galdetuko balizue, erantzun: “Jaunak behar du”».

32. Joan ziren, bada, bidalitakoak, eta Jesusek esan bezala aurkitu zuten dena.

33. Astakumea askatzen ari zirela, jabeek galdetu zieten:—Zergatik askatzen duzue astakumea?

34. —Jaunak behar du —erantzun zuten haiek.

35. Jesusi ekarri zioten eta, beren jantziak astakumeari bizkarrean ezarririk, gainean eserarazi zuten.

36. Eta, pasatzean, jantziak zabaltzen zituzten bidean.

37. Oliamenditik behera hartzera zihoala, ikasle guztiak multzoan, pozez beterik, Jainkoa ozenki goresten hasi ziren, ikusi zituzten mirari guztiengatik.

38. Honela zioten: «Bedeinkatua Jaunaren izenean datorren erregea! Bakea zeruan eta aintza Jainko gorenari!»

39. Jendarteko fariseu batzuek esan zioten Jesusi:—Maisu, egiezu errieta ikasleei!

40. Hark erantzun zien:—Egia esan, hauek isilduko balira, harriek egingo lukete oihu.

Jerusalemengatik aieneka

41. Jesus, hurbildu eta hiria ikustean, negarrez hasi zen berarengatik,

42. eta esan zuen: «Ai Jerusalem, ulertuko bazenu zuk ere gaur bakerako bidea! Baina ez zara gauza ikusteko.

43. Etorriko zaizu, bai, garaia, zeure etsaiek lubakiz inguratu, setiatu eta alde guztietatik erasoko dizuten garaia;

44. erraustu egingo zaituztete zeu eta zeure bizilagunak, eta ez dizute harririk harri gainean utziko, Jainkoak eskaini dizun salbamen-aukera aintzat hartu ez duzulako».

Tenpluan emandako irakaspenak (19,45—21,4)

Jesusek tenplua garbitu

45. Jesus, tenpluan sarturik, bertan salerosketan ari zirenak kanpora botatzen hasi zen,

46. esanez: «Liburu Santuak dio: Nire etxea otoitz-etxe izango da; zuek, berriz, lapur-zulo egina duzue».

47. Egunero tenpluan irakasten jardun ohi zuen. Apaizburuak, lege-maisuak eta herriko handikiak Jesus hil nahian zebiltzan;

48. baina ez zuten asmatzen zer egin, herri guztia aho zabalik baitzegoen hari entzuten.