Peatükis.

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16

Uus Testament

Vana Testament

Markuse Evangeelium 3 Eesti Piibel (EEP)

1. Ja Ta läks jälle kogudusekotta. Ja seal oli mees, kellel oli kuivanud käsi.

2. Ja nad varitsesid Teda, kas Ta hingamispäeval peaks terveks tegema, et kaevata Tema peale.

3. Siis Ta ütles mehele, kellel oli kuivanud käsi: „T

4. Ja Ta küsis neilt: „Kas tohib hingamispäeval teha head v

5. Ja Ta vaatas ümber nende peale vihaga ja oli ühtlasi kurb nende südamekanguse pärast ja ütles mehele: „Siruta käsi!” Ja ta sirutas; ja ta käsi sai jälle terveks.

6. Ja variserid läksid välja ja pidasid kohe n

7. Aga Jeesus läks ära ühes Oma jüngritega mere poole, ja suurrahvahulk järgis Teda Galileast ja Judeast,

8. ja Jeerusalemast ja Idumeast ja teiselt poolt Jordanit ja Tüürose ja Siidoni ümbrusest, suur rahvakogu, kes kuuldes, mis suuri asju Ta tegi, tuli Tema juure.

9. Ja Ta ütles Oma jüngritele, et nad hoiaksid lootsiku Temale valmis rahva pärast, et see ei tungiks Ta peale,

10. sest Ta tegi terveks paljusid, mist

11. Ja rüvedad vaimud, kui nad Teda nägid, heitsid maha Tema ette, kisendasid ning ütlesid: „Sina oled Jumala Poeg!”

12. Ja Ta hoiatas neid kangesti, et nad ei teeks Teda avalikuks.

13. Ja Ta läks üles mäele ja kutsus Enese juure, keda Ta tähtis, ja nad tulid Ta juure.

14. Ja Ta määras kaksteistkümmend, et need oleksid Tema juures ja Ta v

15. ja et neil oleks meelevald välja ajada kurje vaime.

16. Ta määras need kaksteistkümmend: Siimona, ja pani temale nimeks Peetrus,

17. ja Jakoobuse, Sebedeuse poja, ja Johannese, Jakoobuse venna, ja pani neile nimeks Boanerges, see on K

18. ja Andrease ja Filippuse ja Bartolomeuse ja Matteuse ja Tooma ja Jakoobuse, Alfeuse poja, ja Taddeuse ja Siimona Kaanast,

19. ja Juudas Iskarioti, kes Ta ära andis.

20. Ja Ta tuli koju. Ja rahvas tuli jälle kokku, n

21. Ja kui Tema juures olijad seda kuulsid, läksid nad välja Teda kinni v

22. Ja kirjatundjad, kes olid tulnud Jeruusalemast, ütlesid: „Temas on Peeltsebul, ja kurjade vaimude ülema abil ajab Ta välja kurje vaime!”

23. Tema kutsus need Enese juure ja ütles neile v

24. Ja kui kuningriik on isekeskis riius, siis ei v

25. Ja kui koda on, isekeskis riius, siis ei v

26. Ja kui saatan paneb iseenesele vastu, siis ei v

27. Ūkski ei v

28. T

29. kuid kes iganes on pilganud Püha Vaimu, sellel ei ole andekssaamist iialgi, vaid ta on süüdlane igaveses patus!”

30. Sest nad ütlesid: „Temas on rüve vaim!”

31. Siis tulid Tema Ema ja vennad ja seisid

32. Ja rahvas istus Ta ümber ja Temale üteldi: „Vaata, Su Ema ja su vennad

33. Ta vastas neile ning ütles: „Kes on Mu ema v

34. Ja ta vaatas Enese ümber nende peale, kes istusid s

35. Sest kes iganes teeb Jumala tahtmist, see on Mu vend ja