Peatükis.

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. 38
 39. 39
 40. 40
 41. 41
 42. 42
 43. 43
 44. 44
 45. 45
 46. 46
 47. 47
 48. 48
 49. 49
 50. 50

Uus Testament

Vana Testament

Genesis 10 Eesti Piibel (EEP)

1. Ja need on Noa poegade Seemi, Haami ja Jaafeti järeltulijad; pärast veeuputust sündisid neile pojad.

2. Jaafeti pojad olid Gomer, Maagoog, Maadai, Jaavan, Tubal, Mesek ja Tiiras.

3. Ja Gomeri pojad olid Askenas, Riifat ja Toogarma.

4. Ja Jaavani pojad olid Eliisa ja Tarsis, kitiidid ja rodanlased;

5. neist eraldusid saarte rahvad. Need olid Jaafeti järeltulijad nende maade järgi, igaühel oma keel, nende suguvõsade kaupa, vastavalt neile rahvastele.

6. Ja Haami pojad olid Kuus, Mitsraim, Puut ja Kaanan.

7. Ja Kuusi pojad olid Seba, Havila, Sabta, Raema ja Sabteka; ja Raema pojad olid Seeba ja Dedan.

8. Ja Kuusile sündis Nimrod, kes oli esimene vägev mees maa peal.

9. Tema oli vägev kütt Issand ees, seepärast öeldakse: „Vägev kütt Issanda ees nagu Nimrod!”

10. Ja tema kuningriigi alguseks olid Paabel, Erek, Akkad ja Kalne Sinearimaal.

11. Sellelt maalt ta väljus Assurisse ja ehitas Niinive, Rehobot-Iiri ja Kelahi,

12. ja Reseni Niinive ja Kelahi vahele — see on see suur linn.

13. Ja Mitsraimile sündisid luudlased, anamlased, lehablased, naftuhlased,

14. patruuslased ja kasluhlased, kellest vilistid ja kaftoorlased on lähtunud.

15. Ja Kaananile sündisid Siidon, tema esmasündinu, ja Heet,

16. jebuuslased, emorlased, girgaaslased,

17. hiivlased, arklased, siinlased,

18. arvadlased, semarlased ja hamatlased; hiljem harunesid kaananlaste suguvõsad.

19. Ja kaananlaste maa-ala oli Siidonist Gerari suunas Assani, Soodoma, Gomorra, Adma ja Seboimi suunas Lesani.

20. Need olid Haami järeltulijad nende suguvõsade, keelte, maade ja rahvaste järgi.

21. Ja Seemile sündisid ka pojad; tema oli kõigi Eeberi poegade esiisa, Jaafeti vanem vend.

22. Seemi pojad olid Eelam, Assur, Arpaksad, Luud ja Aram.

23. Ja Arami pojad olid Uuts, Huul, Geter ja Maas.

24. Ja Arpaksadile sündis Selah, Selahile sündis Eeber.

25. Ja Eeberile sündis kaks poega: ühe nimi oli Peleg, sest tema päevil jagunes maa; ja tema venna nimi oli Joktan.

26. Ja Joktanile sündisid Almodad, Selef, Hasarmavet, Jaarah,

27. Hadoram, Uusal, Dikla,

28. Oobal, Abimael, Seeba,

29. Oofir, Havila ja Joobab; need kõik olid Joktani pojad.

30. Nende elukohad olid Meesast Sefaara suunas idapoolses mäestikus.

31. Need olid Seemi järeltulijad nende suguvõsade, keelte, maade ja rahvaste järgi.

32. Need olid Noa poegade suguvõsad nende põlvnemiste ja rahvaste järgi; neist harunesid rahvad maa peal pärast veeuputust.