Καινή Διαθήκη

Προσ Τιμοθεον Β΄ 2:15 Scrivener’s Textus Receptus 1894 (TR1894)

σπούδασον σεαυτὸν δόκιμον παραστῆσαι τῷ Θεῷ, ἐργάτην ἀνεπαίσχυντον, ὀρθοτομοῦντα τὸν λόγον τῆς ἀληθείας.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Προσ Τιμοθεον Β΄ 2

Θέα Προσ Τιμοθεον Β΄ 2:15 σε αυτό το πλαίσιο