Καινή Διαθήκη

Προσ Ρωμαιουσ 9:31 Scrivener’s Textus Receptus 1894 (TR1894)

Ἰσραὴλ δέ, διώκων νόμον δικαιοσύνης, εἰς νόμον δικαιοσύνης οὐκ ἔφθασε.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Προσ Ρωμαιουσ 9

Θέα Προσ Ρωμαιουσ 9:31 σε αυτό το πλαίσιο