Καινή Διαθήκη

Προσ Ρωμαιουσ 10:12 Scrivener’s Textus Receptus 1894 (TR1894)

οὐ γάρ ἐστι διαστολὴ Ἰουδαίου τε καὶ Ἕλληνος· ὁ γὰρ αὐτὸς Κύριος πάντων, πλουτῶν εἰς πάντας τοὺς ἐπικαλουμένους αὐτόν.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Προσ Ρωμαιουσ 10

Θέα Προσ Ρωμαιουσ 10:12 σε αυτό το πλαίσιο