Καινή Διαθήκη

Προσ Θεσσαλονικεισ Α΄ 3:3 Scrivener’s Textus Receptus 1894 (TR1894)

τῷ μηδένα σαίνεσθαι ἐν ταῖς θλίψεσι ταύταις· αὐτοὶ γὰρ οἴδατε ὅτι εἰς τοῦτο κείμεθα.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Προσ Θεσσαλονικεισ Α΄ 3

Θέα Προσ Θεσσαλονικεισ Α΄ 3:3 σε αυτό το πλαίσιο