Καινή Διαθήκη

Προσ Θεσσαλονικεισ Α΄ 2:18 Scrivener’s Textus Receptus 1894 (TR1894)

διό ἠθελήσαμεν ἐλθεῖν πρὸς ὑμᾶς, ἐγὼ μὲν Παῦλος καὶ ἅπαξ καὶ δίς, καὶ ἐνέκοψεν ἡμᾶς ὁ Σατανᾶς·

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Προσ Θεσσαλονικεισ Α΄ 2

Θέα Προσ Θεσσαλονικεισ Α΄ 2:18 σε αυτό το πλαίσιο