Καινή Διαθήκη

Προσ Κορινθιουσ Β΄ 10:17 Scrivener’s Textus Receptus 1894 (TR1894)

ὁ δὲ καυχώμενος, ἐν Κυρίῳ καυχάσθω.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Προσ Κορινθιουσ Β΄ 10

Θέα Προσ Κορινθιουσ Β΄ 10:17 σε αυτό το πλαίσιο