Καινή Διαθήκη

Προσ Γαλατασ 6:6 Scrivener’s Textus Receptus 1894 (TR1894)

Κοινωνείτω δὲ ὁ κατηχούμενος τὸν λόγον τῷ κατηχοῦντι ἐν πᾶσιν ἀγαθοῖς.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Προσ Γαλατασ 6

Θέα Προσ Γαλατασ 6:6 σε αυτό το πλαίσιο