Καινή Διαθήκη

Προσ Γαλατασ 6:18 Scrivener’s Textus Receptus 1894 (TR1894)

Ἡ χάρις τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ μετὰ τοῦ πνεύματος ὑμῶν, ἀδελφοί. ἀμήν.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Προσ Γαλατασ 6

Θέα Προσ Γαλατασ 6:18 σε αυτό το πλαίσιο