Καινή Διαθήκη

Προσ Γαλατασ 6:15 Scrivener’s Textus Receptus 1894 (TR1894)

ἐν γὰρ Χριστῷ Ἰησοῦ οὔτε περιτομή τί ἰσχύει, οὔτε ἀκροβυστία, ἀλλὰ καινὴ κτίσις.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Προσ Γαλατασ 6

Θέα Προσ Γαλατασ 6:15 σε αυτό το πλαίσιο