Καινή Διαθήκη

Προσ Γαλατασ 5:7 Scrivener’s Textus Receptus 1894 (TR1894)

ἐτρέχετε καλῶς· τίς ὑμᾶς ἀνέκοψε τῇ ἀληθείᾳ μὴ πείθεσθαι;

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Προσ Γαλατασ 5

Θέα Προσ Γαλατασ 5:7 σε αυτό το πλαίσιο