Καινή Διαθήκη

Προσ Γαλατασ 5:19 Scrivener’s Textus Receptus 1894 (TR1894)

φανερὰ δέ ἐστι τὰ ἔργα τῆς σαρκός, ἅτινά ἐστι μοιχεία, πορνεία, ἀκαθαρσία, ἀσέλγεια,

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Προσ Γαλατασ 5

Θέα Προσ Γαλατασ 5:19 σε αυτό το πλαίσιο