Καινή Διαθήκη

Προσ Γαλατασ 4:29 Scrivener’s Textus Receptus 1894 (TR1894)

ἀλλ’ ὥσπερ τότε ὁ κατὰ σάρκα γεννηθεὶς ἐδίωκε τὸν κατὰ Πνεῦμα, οὕτω καὶ νῦν.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Προσ Γαλατασ 4

Θέα Προσ Γαλατασ 4:29 σε αυτό το πλαίσιο