Καινή Διαθήκη

Προσ Γαλατασ 4:26 Scrivener’s Textus Receptus 1894 (TR1894)

ἡ δὲ ἄνω Ἰερουσαλὴμ ἐλευθέρα ἐστίν, ἥτις ἐστὶ μήτηρ πάντων ἡμῶν·

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Προσ Γαλατασ 4

Θέα Προσ Γαλατασ 4:26 σε αυτό το πλαίσιο