Καινή Διαθήκη

Προσ Γαλατασ 4:21 Scrivener’s Textus Receptus 1894 (TR1894)

Λέγετέ μοι, οἱ ὑπὸ νόμον θέλοντες εἶναι, τὸν νόμον οὐκ ἀκούετε;

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Προσ Γαλατασ 4

Θέα Προσ Γαλατασ 4:21 σε αυτό το πλαίσιο