Καινή Διαθήκη

Προσ Γαλατασ 3:4 Scrivener’s Textus Receptus 1894 (TR1894)

τοσαῦτα ἐπάθετε εἰκῇ; εἴ γε καὶ εἰκῇ.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Προσ Γαλατασ 3

Θέα Προσ Γαλατασ 3:4 σε αυτό το πλαίσιο