Καινή Διαθήκη

Προσ Γαλατασ 3:24 Scrivener’s Textus Receptus 1894 (TR1894)

ὥστε ὁ νόμος παιδαγωγὸς ἡμῶν γέγονεν εἰς Χριστόν, ἵνα ἐκ πίστεως δικαιωθῶμεν·

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Προσ Γαλατασ 3

Θέα Προσ Γαλατασ 3:24 σε αυτό το πλαίσιο