Καινή Διαθήκη

Προσ Γαλατασ 3:18 Scrivener’s Textus Receptus 1894 (TR1894)

εἰ γὰρ ἐκ νόμου ἡ κληρονομία, οὐκέτι ἐξ ἐπαγγελίας· τῷ δὲ Ἀβραὰμ δι’ ἐπαγγελίας κεχάρισται ὁ Θεός.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Προσ Γαλατασ 3

Θέα Προσ Γαλατασ 3:18 σε αυτό το πλαίσιο