Καινή Διαθήκη

Προσ Γαλατασ 3:15 Scrivener’s Textus Receptus 1894 (TR1894)

Ἀδελφοί, κατὰ ἄνθρωπον λέγω· ὅμως ἀνθρώπου κεκυρωμένην διαθήκην οὐδεὶς ἀθετεῖ ἢ ἐπιδιατάσσεται.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Προσ Γαλατασ 3

Θέα Προσ Γαλατασ 3:15 σε αυτό το πλαίσιο