Καινή Διαθήκη

Προσ Γαλατασ 2:5 Scrivener’s Textus Receptus 1894 (TR1894)

οἷς οὐδὲ πρὸς ὥραν εἴξαμεν τῇ ὑποταγῇ, ἵνα ἡ ἀλήθεια τοῦ εὐαγγελίου διαμείνῃ πρὸς ὑμᾶς.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Προσ Γαλατασ 2

Θέα Προσ Γαλατασ 2:5 σε αυτό το πλαίσιο