Καινή Διαθήκη

Προσ Γαλατασ 2:14 Scrivener’s Textus Receptus 1894 (TR1894)

ἀλλ’ ὅτε εἶδον ὅτι οὐκ ὀρθοποδοῦσι πρὸς τὴν ἀλήθειαν τοῦ εὐαγγελίου, εἶπον, τῷ Πέτρῳ ἔμπροσθεν πάντων, Εἰ σὺ Ἰουδαῖος ὑπάρχων, ἐθνικῶς ζῇς καὶ οὐκ Ἰουδαϊκῶς, τί τὰ ἔθνη ἀναγκάζεις Ἰουδαΐζειν;

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Προσ Γαλατασ 2

Θέα Προσ Γαλατασ 2:14 σε αυτό το πλαίσιο